Tuesday, December 06, 2005

حامد و اميد (گي)


خاطره اي رو كه ميخوام براتون تعريف كنم مربوط به سال 83 است. اون موقع من 18 سالم بود و اميد 15 سال اون روز خيلي حشري بودم و چون دختري در دسترسم نبود ناچار شدم براي اولين بار گي بازي كنم! اميد پسر همسايه ماست و با من خيلي دوسته براي همين هر وقت كامپيوترش خراب ميشه مياد خونه ما. اميد پسر فوق العاده خوشگليه ، موهاي بور ، چشمهاي يشمي و خيلي هم سفيد. حالا بريم سراغ اون روز قشنگ! يادمه جمعه بود و خانواده ما رفته بودند مهموني و من بعلت كنكور مونده بودم خونه. بعد از يه مدت ديدن فيلم سوپر و ور رفتن با خودم يهو به فكر اميد افتادم.زنگ زدم بهش و قرار شد بياد خونه ما. تا اومدن اميد اتاقم رو مرتب كردم و يه فيلم سكسي توپ هم آماده كردم. بعد يه ركابي سفيد با يه شلوارك كوتاه پوشيدم و منتظر موندم تا اميد اومد. اميد يه تي شرت تنش بود با يه شلوار جين تنگ كه حتم داشتم جاي اون كوچولوش تنگه! اميد رو آوردم تو اتاقم پشت كامپيوتر. سي دي فيلم رو دادم دستش و گفتم اين فيلم رو بذار من ميرم آبميوه بيارم. يه 10 دقيقه اي معطل كردم و يهو اومدم تو اتاق ديدم اميد دستپاچه شد و سريع صفحه رو بست.گغتم چرا بستيش؟ گفت اين خيلي ضايعست. گفتم مگه بدت مياد؟!! گفت نه ولي زشته. گفتم هيچ كي ديكه خونه نيست چرا زشته بذار ببينيم بابا. فيلم شروع شد. اولش يه پسر و دختره اي از هم لب ميگرفتن بعد پسره دختره رو بلند كرد ببره رو تختخواب. خيلي حشري شده بودم. زير چشمي نگاه كردم به شلوار اميد ديدم به به آقا اميدم سيخ كرده ! گفتم اميد هوا خيلي گرمه نميخواي تي شرتتو در آري؟ اميد گفت نه زياد گرم نيست. گفتم داري تعارف ميكني خب در آر ديگه نكنه خجالت ميكشي؟ اميد گفت نه بابا بيا در ميارم. تي شرتشو در آورد. عجب بدن سفيدي داشت. دستشو آروم گرفتم و گذاشتم رو شونم تا زير بغلشو ببينم. زير بغلش يه خورده مو داشت. دستمو كشيدم زير بغلش و گفتم: اي ول ديگه مرد شدي اميد! اميد خنديد. توي فيلم پسره داشت سينه هاي دختره رو ميخورد و دختره هم ناله مي كرد. ديگه شلوارم داشت پاره ميشد! دل رو يكدل كردم و گفتم اميد سيخ كردي ها! اميد يه كم جا خورد و بعد به شلوارك من كه كيرم قشنگ داده بودش بالا نيگاه كرد و گفت : مگه خودت نكردي؟ گفتم بيا نشون بديم اميد گفت نه من نيستم. كامپيوترو خاموش كردم و دست اميد رو گرفتم و نشستيم روي تخت. گفتم زود باش درش بيار. اميد گفت نه زشته. گفتم چه زشتي من از تو بزرگترم ميگم زشت نيست زود باش . اصلا منم بعدش در ميارم خوبه؟ اميد كه خودشم حشري شده بود گفت قول ميدي تو هم نشون بدي؟ گفتم آره بابا قول ميدم. اميد با دودلي دكمه هاي شلوارش رو باز كرد و شلوارش رو تا زانو كشيد پايين. گفتم شلوارتو كامل در آر ديگه. شلوار و جورابهاشو در آورد . فقط يه شورت مشكي پاش بود. كير سيخ شدش قشنگ معلوم بود. ديگه طاقت نياوردم و پريدم رو اميد و خوابوندمش رو تخت و لبامو چسبوندم به لباش. اميد هم كم كم همكاري ميكرد و از رو شلوارك كيرمو ميماليد. سرم رو آوردم پايين و سينه هاي نوجون اميد رو ليس زدم و زبونمو كشيدم زير بغلاش و بعد زبونمو كردم تو نافش و بعد رونهاي سفيد پسرونشو ليس زدم. آروم شورت اميد رو در آوردم. عجب كير سفيدي! كير اميد سفيد و نسبتا بزرگ بود كه كاملا سيخ شده بود. بالاي كيرش يه خورده موسبز شده بود آخه اميد فقط 15 سال داشت! آروم كيرشو كردم تو دهنم. اميد گفت بدت نمياد؟ گفتم نه عزيزم! اميد كم كم چشاشو بست كيرشو در آوردم و خايه هاشو بوسيدم و لباسامو در آوردم. اميد تا كيرمو ديد گفت اه چقدر مال تو بزرگتر از منه. گفتم آخه هنوز تو كوچولويي اميد جون!اميد با دستاش كيرموگرفت و يه خورده باهاش ور رفت. گفتم اميد حالا ميخواي يه حال حسابي بكنيم؟ گفت حتما ميخواي منو بكني ديگه؟ گفتم آفرين. گفت برو بابا من نميذارم دردم مياد. گفتم نه زياد ولي به دردش مي ارزه گفت من نميذارم. گفتم بايد بذاري و به زور خوابوندمش و پاهاشو باز كردم. اميد داد زد دهنشو گرفتم و كيرمو با كرم چرب كردم و پاهاي اميد رو دادم بالا و آروم كيرمو هل دادم تو اميد يه جيغي كشيد. كم كم خودمو جلو و عقب كردم ديدم اميد هم چشاشو بسته و ديگه داد نميزنه. ديگه داشت آبم ميومد كه كيرمو در آوردم و آبمو ريختم رو شكم اميد. هر دو نفس نفس ميزديم. خوابيدم كنار اميد و گرفتمش تو بغلام. آروم لباشو مكيدم و گفتم ديدي زياد درد نداشت عزيزم... بعد با هم رفتيم حموم و اونجا هم يه دست جلق درست و حسابي برا اميد و خودم زدم و بعد اميد رو فرستادم خونشون. آخه بايد برا كنكور درس ميخوندم!!!!!

2 Comments:

Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

9:53 PM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

10:05 PM

 

Post a Comment

<< Home