Tuesday, December 06, 2005

معين و نازنين


من معين هستم وميخواهم داستان سکس با نازنين (دختر دايي)را براتون بگم.‏ راستش من 18-19 سالم ونازنين 13-14 سالش من از اول کاري باهاش ‏نداشتم تا روزي که اومده بودن خونه ما همه بچها تو پذيرايي بودند داشتند ‏ فيلم نگاه ميکردند من ونازنين هم پشت کامپيوتر بوديم و داشتم بهش نقاشي ياد ‏ميدادم که يهو گفت معين عکس نداري من اولش دوزاريم نيفتاده بود گفتم ‏ چرا وعکس بازيگراي ايراني وخارجي رو بهش نشون دادم بعداز 2 دقيقه ‏گفت از اين عکسها نه من ديگه فهميدم وبراش عکس سوپر گذاشتم داشت حال ميکرد هي دستشو به هر بهونه ‏ اي ميمالوند به کسش منم يه لحظه از بالاي يقش سينه هاشو ديدم با اينکه کوچيک بود ولي دوست داشتم بخورمشون دستم رو انداختم ‏پشت گردنش بدون اينکه چيزي بگه با موهاش وگردنش بازي ميکردم بعد سراغ گوش رفتم بعد سراغ بازو وزير بغلش رفتم ديگه ‏ديدم هيچي نميگه دستم رو از بالاي کتفش آروم رسوندم به بالاي سينش و ‏نوازش ميکردم ديدم هيچي نميگه سينشو گرفتم برگشت يه نگاه کوچولو کرد ‏وهيچي نگفت فقط يه کم خودش رو جابجا کرد البته بگم کاراي فوق يه 10-‏‏12 دقيقه اي طول کشيد بعد اروم اومدم پايين تر تا روي نافش همش داشتم ‏نوازشش ميکردم خلاصه رفتم سراغ کسش که اين دفه گفت معين کرم نريز من گفتم تا اينجا ‏حال کرديم بذار بقيشم حال کنيم ‏ يکم من من کرد گفتم عکستو ببين باز يه 5 دقيقه گذشت که يه دفعه دختر ‏خالم اومد تو خلاصه اون شب تموم ‏ شد وهمه رفتن منم که بد حشري بودم شب يه جقي زدم ‏تا يه هفته بعد که من رفتم خونه داييم اينا که فقط زنداييم نازنين ونگين که بچه ‏دختر دايي بزرگم بود خونه بودند خلاصه بعد از حال واحوالو اينا تا ظهر بعد ‏از نهار زن داييم رفت بخوابه ما هم نشستيم فيلم نگاه کردن که من شروع کردم ‏به همون کارايي که دفعه قبل کرده بودم البته با يه سر خر کوچيک ديگه اين ‏ دفعه يکم آبدار شد چون با ماچ وبوسه همراه بود من داشتم از زير شلوار ‏و شرت کس وکونشو ميماليدم يه 7-8 دقيقه اي مالوندمو يه کم هم سينه هاشو از رو وزير خوردم ‏ ديدم نازنين نفساش تند تند شده و کيرم رو با اون دستاي کوچيکش ميمالوند ‏ خلاصه همينجوري که ميمالوندم ديدم ديگه نمي شه به پهلو خوابوندمش ‏خودمم همينطور کيرم رو چسبوندم به کونش و اينجوري ميمالوندم بادستم هم سينه هاشو ميماليدم البته با کمي احتياط به ‏علت سر خر ديدم خيلي حشري شدم بعد از خر کردن نگين بردمش طبقه 9 دم در پشت بام آپارتمان البته دم در آسانسورم يه چيزي ‏ گذاشتم که بسته نشه کسي بياد بالا اون بالا شروع کردم به خوردن سينه ‏هاش . برگشتم و شرتش را درآوردم و مات و مبهوت به کسش نگاه مي کردم که ‏ناگهان به کسش حمله کردم و شروع به بوسيدن و ليسيدنش کردم. ديگه هر دومون به ‏اوج شهوت رسيده بوديم و خواستم که کيرمودر کسش فرو کنم ولي اين بار من بر ‏افکار شيطاني غلبه کردم وبه خودم گفتم که ارزش بکارتش بيشتر از اونه که بخواهم ‏براي ارضا شدنم پرده اش را پاره کنم. اونم زيپ شلوارمو باز کرده بود و دستش ‏زيره شورت من و داشت با کيرم بازي ميکرد. ديگه نفسش بالا نميومد . تا ‏اينکه بي طاقت شد و اومد روم و همينجور که داشتم کشسو ميخوردم اونم ‏ کيرمو شروع کرد به خوردن . تا اون روز کسي به اين باحالي کيرمو نخورده ‏بود. منم تو حال خودم نبودم . بهش گفتم تا حالا با کسي از کون حال کردي ‏گفت نه گفتم مي خواهي ببيني چه مزه اي داره اول کمي منمن کرد و گفت نه ‏ولي من گفتم حالا بگذار حال کنيم مي بيني چه حالي ميده و قبول کرد کرم ‏رو که از قبل آوردم بودم پرسيد کرم براي چيه گفتم آوردم کمي روان شه زياد دردت نياد ‏ گفت مگه درد داره گفتم نه زياد ولي لذتش به دردش مي ارزه با انگشتم يه ‏کم کرم به دم سوراخش ماليدم و آروم اروم انگشتم رو کردم تو سوراخش ‏اول مي خنديد و مي گفت کرم خنکه و قلقلکش مياد من تو دلم گفتم اولش ‏ مي خندي اميدوارم آخرش گريه نکني و کمي هم کرم به سر کير خودم ‏ ماليدم سر کيرم رو به سوراخش رسوندم بهش گفتم کونت رو تا جاي که مي ‏ توني بده بالا و من هم سر کيرم رو کردم تو کونش يکي کم كه فشار آورم ‏گفت درش بيار درد داره و من هم کشيدم بيرون دوباره کرم رو به سوراخش ‏ ماليدمو حسابي چربش کردم اين بار کيرم رو کردم تو دوباره گفت خيلي درد ‏ داره ولي اين بار توجه نکردم و بهش گفتم اولش درد داره و کيرم رو فشار ‏ دادم تو معلوم بود حسابي دردش اومده بود و وقتي تمام کيرم رو کردم تو ‏ کونش جيغ کشيد و قتي من شروع به عقب وجلو کردن کردم ديکه انگار اصلا ‏احساس درد نمي کرد و خيلي خوشش اومده بود و مي گفت باز هم فشار بده ‏ و حرکت من تند تر وتند تر مي شد و صداي اه اه نازنين منو حشريتر مي کرد ‏ يهو احساس کردم داره اب مياد و کيرم رو ازسوراخ نازنين نکشيدم بيرون و ‏ آبم رو همون جا خالي کردم خيلي حال ميکرد ميگفت يه چيز داغ داره ‏ قلقلکم ميده بعد همون جوري کيرم را در آوردم بهش گفتم ساک بزن چون بو ميگيره وگندش در ‏ مياد خلاصه مجبورش کردم صورتش که نزديک کيرم شد گفت بوي وايتکس ميده بهش گفتم بخور ديگه ‏ وبا دست کلشو گرفتم وکيرم رو به زور چپوندم تو دهنش گفتم ميک بزن همش بياد ‏بيرون يکم گذشت ديدم دوباره حشري شدم ديگه نازنينم خوشش اومده بود وساک ميزد يه 7-6 ‏ دقيقه اي ساک زد که دوباره ابم اومد با دو دست کلشو گرفتم و محکم فشار دادم به طرف ‏ خودم داشت بالا مياورد که ابم هم اومد وهمشو ريختم تو دهنش اونم همشو خورد البته با کمي ‏ اجبار وقتي که که همه ابم رو خالي کردم بلندش کردم وهمون جوري ازش لب گرفتم و آب کيري ‏هم که اطراف لبش بود هم خوردم ( بين خودمون باشه حال داد ) بعدشم رفتيم خونه تا کسي شک ‏ نکنه....‏ !

5 Comments:

Anonymous محدثه said...

سلام جيگرم قربون اون كيرخوشگلت برم ميدي بخورمش؟

8:09 PM

 
Anonymous محدثه said...

ميخوام باهات سكس كنم.پايه اي؟جيگرتوبخورم ازكس باهات حال ميكنم بي خيال نازنين شو كون كه حال نميده كس باحال تره بعدشم تادلت بخوادواست ساك ميزنم ميدي اون كيرخوشگلتو؟

8:12 PM

 
Anonymous محدثه said...

salam jigar bodo bia.in adresame:
www.001994.blogfa.com
ziad montazwram nazaria . bokhoram oon kire khoshgeleto.boooooooooos

2:25 PM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این وبلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

9:47 PM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

9:51 PM

 

Post a Comment

<< Home