Sunday, December 25, 2005


سلام بازم سینا هستم. میخوام خاطره کردن کون سیاوش رو براتون تعریف کنم. سیاوش یک پسر خوشگل و خوش هیکل بود که در همسایگی ما بود. اون موقع من بیست سالم بود و سیاوش چهارده ساله بود. سیاوش پسری بود با پوست سفید و موهایی روشن و بدنی بدون مو با کونی گرد و قشنگ از اون کون های زیبا و قشنگ. این سیاوش دو تا خواهر داشت به نام های شکوه و میمنت که بیشتر بچه ها دنبال اونها بودند و انصافا هم دخترهای زیبایی بودند ولی من همیشه دلم میخواست که برادرشون رو بکنم. به همین علت مدتی بود که با سیاوش گرم گرفته بودم و بیشتر به هم نزدیک شده بودیم. یک روز ظهر قدم میزدم و منتظر بودم که سیاوش از مدرسه بیاد و نقشه ام را پیاده کنم. ساعت حدودای یک بود که دیدم داره با کیف و کتاب از مدرسه بر میگرده نزدیکش شدم و نقشه ام را شروع کردم. بهش گفتم یه فیلم توپ گرفتم بیا بریم خونه ما ببینیم اونم از خدا خواسته گفت باشه و موافقت کرد که به خونه ما بریم. کامپیوتر رو روشن کردم و فیلم مورد نظر رو گزاشتم. چند دقیقه ای به دیدن فیلم گذشت و فیلم داشت صحنه تجاوز دو تا مرد سیاه پوست به یک پسر بچه سفید رو نشون میداد. یکیشون کیر گنده و سیاهشو کرده بود تو دهن کوچولوی پسرک و اون یکی کیر گندشو به کون پسر کوچولو میمالید. من و سیاوش هم روبروی کامپیوتر روی تخت من دراز کشیده بودیم و داشتیم این صحنه رو میدیدیم. خیلی آروم دستم رو از روی شلوار به کیر کوچولوی سیاوش رسوندم و اونو نوازش دادم و متوجه شدم که شق کرده ، کیرشو از روی شلوار آروم میمالیدم و اونم هیجان زده شده بود و معلوم بود که از این کار من خوشش اومده. چند دقیقه ای کیرشو از رو شلوار نوازش میکردم. فکر نمیکردم که به این راحتی اجازه بده که بهش دست بزنم ولی حالا میدیدم که هیچ مقاومتی نمیکنه و داره حال میکنه. بهش گفتم برگرد و دراز بکش میخوام کونتو بمالم و ماساژ بدم همونطور که چشماش مانیتورو همراهی میکرد دراز کشید و کون شو در اختیار من قرار داد. از رو شلوار مشغول مالیدن کونش شدم و گاهی به سوراخش با دست فشاری می آوردم. اونم گاهی ناله ای میکرد. حسابی از مالوندن کونش هیجان زده شده بودم. دستمو زیر شکمش بردم و دکمه شلوارشو باز کردم و شلوارشو در آوردم. صحنه ای که میدیدم خیلی شهوت انگیز و تحریک کننده بود. کون سفید و تپل مپل یک پسر بچه چهارده ساله که حالا در اختیار من بود. خیلی آروم از روی شرت مشغول مالوندن کونش شدم و کونشو حسابی میمالوندم. حالا دیگه شرتشم در آورده بودم و اون کون سفید و ناز جلوی من روی تخت دراز کشیده بود. حسابی میمالیدمش و ازش لذت میبردم. دو تا متکا زیر شکمش قرار دادم تا کون گردش قلمبه تر و قابل دسترس تر بشه. کمی کرم اطراف سوراخ کونش مالیدم و خیلی آروم شروع کردم به تحریک کردن سوراخ کونش ، خیلی آروم انگشتمو وارد اون سوراخ کون تنگش کردم یه جیغ کوچولو کشید ولی معلوم بود که حسابی تحریک شده و دلش میخواد که بیشتر انگشتمو تو کونش بفرستم. خیلی آروم انگشتمو میفرستادم تو کونش تا اینکه انگشتم تا آخر رفت تو اون کون سفید و تپلی. مدتی صبر کردم که کونش عادت کنه و شل بشه بعد خیلی آروم شروع به عقب و جلو کردن انگشتم توی سوراخ کونش کردم. حالا سیاوش اینقدر خوشش اومده بود که خودش کون قشنگشو بالا پایین میکرد جیغ میکشید و لذت میبرد. منم شروع کردم به فرو کردن دو تا از انگشتام تو کونش ، کون کوچولو و تنگش حالا داشت دو تا از انگشتای منو می بلعید ، کونش حسابی باز شده بود و سیاوش با ناله های شهوت ناکش کیرمو حسابی راست کرده بود. بلندش کردم خودم رو تخت دراز کشیدم و گفتم حالا همونطوری که تو فیلم دیدی کیرمو بخور و اونم کیرمو تو دستاش گرفت و بعد وارد دهنش کرد و شروع کرد به ساک زدن. حالا ساک نزن کی بزن. اینقدر خوشگل کیر میخورد انگار صد ساله که کیر میخورده. حسابی از اینکه یه پسر بچه برام ساک میزد داشتم لذت می بردم. بهش گفتم خوبه بلند شو به ایست کنار دیوار ، اونم اطاعت کرد و کنار دیوار ایستاد بهش گفتم دستها به دیوار ، کنار دیوار ایستاده بود دستهاشو به دیوار زده بود و کون سفید و کوچولوشو قمبل کرده بود و در انتظار کیر من بود که بیاد و اون کون ناز و قشنگشو بکنه. به کیرم اسپری بی حسی زدم و جلو رفتم ، خیلی آروم کیرمو به اطراف سوراخ کونش میمالیدم و سیاوش ناله میکرد. آروم سر کیرمو وارد سوراخ کونش کردم و با فشار های کوچولو کیرمو جلو میبردم تا کیرم تمام کونشو پر کرد. حسابی حال کرده بود. و کونشو عقب جلو میکرد از اینکه یه کیر گنده تو کونش داشت نهایت لذت رو میبرد. کمرشو گرفته بودم و کیرمو تو اون کون سفید و ناز عقب جلو میکردم و سیاوش مرتب ناله های شهوتناک سر میداد. فکرشم نمیکردم این پسر بچه اینقدر قشنگ کون بده. کمرشو گرفته بودم و با سرعت بیشتری داشتم رو کون قشنگ و سفیدش تلمبه میزدم. حسابی کونشو عقب جلو میکردم و گاهی با دست ضربه ای به اون لمبرهای سفید و قشنگش میزدم و اونم یه ناله یا جیغ شهوت انگیز تحویلم میداد و دوباره به تلمبه زدن کیر کلفتم تو اون کون سفید و قشنگ ادامه میدادم. بعد از بیست دقیقه ای که سرپایی کونشو گائیدم بهش گفتم بخواب رو تخت دوباره دو تا بالش زیر شکمش گذاشتم تا کونش قلمبه بشه و کیرمو دوباره فرستادم تو اون کون زیبا و قشنگ نمیدونید چه حالی داره کردن کون یک پسر بچه ، یک کون سفید و کوچولو و گرد و تر تمیز و قشنگ. نمیدونید وقتی رو تخت خوابیده بود و کونشو قمبل کرده بود چه صحنه زیبا و شهوت انگیزی بود یه پسر کوچولو با یک کون کوچولو و سفید که روی تخت دراز کشیده بود و کونش انتظار یک کیر کلفت رو میکشید تا حسابی بکندش و از هم لذت ببرن. حالا رو سیاوش خوابیده بودم و کیرمو تو کونش عقب جلو میکردم و آبم اصلا خیال اومدن نداشت ، اسپری کار خودش کرده بود ، کمی اسپری هم به کون سیاوش زدم که زیاد دردش نیاد آخه میخواستم با شدت بیشتری تلمبه بزنم ، همین کارم کردم و حالا کمر سیاوش رو گرفته بودم و با شدت هر چه بیشتر مشغول گائیدن کون سیاوش بودم حسابی زیر کیرم حال میکرد و از اینکه یک کیر کلفت تو کونش عقب و جلو میرفت حسابی لذت می برد مخصوصا حالا که سوراخش یه مقدار بی حس شده بود. میگفت تند تر بکن تندتر منو بگا. منم از این حرفهاش بیشتر تحریک میشدم و کونشو با شدت هرچه بیشتر میگائیدم. یه بیست دقیقه ای مشغول تلمبه زدن رو کونش بودم و حسابی خسته شده بودم. دراز کشیدم و گفتم نوبت توئه بیا ببینم پسر کوچولو ، بیا نشون بده چطوری بلدی یه کیر گنده رو بخوری و ساک بزنی. اونم اومد و مثل کسی که غذای مورد علاقه ش جلوی روشو مشغول خوردن کیرم شد اینقدر قشنگ کیرمو میخورد و میلیسید که حالا هم که یادم میفته کیرم حسابی راست میشه. خلاصه یه ده دقیقه ای کیرمو از بالا تا پایین خورد آبم داشت می اومد بهش گفتم آبم داره میاد سیاوش گفت آخ جون و با سرعت بیشتری کیرمو ساک زد و همه آبم با فشاری باور نکردنی توی دهن کوچولوش خالی شد ولی سیاوش ول کن نبود و باز کیرمو میخورد خیلی صحنه قشنگلی بود یه پسر کوچولو با یک کیر گنده در دهن که آبش از کنار لبای کوچولوش سرآزیر شده بود. آبمو تا ته خورد. مدتی کنار هم دراز کشیدیم بعد رفت دستشویی خودشو تمیز کرد لباساشو پوشید ، ازش بخاطر سکس قشنگی که کرده بودیم تشکر کردم و بوسیدمش اونم از من بخاطر اینکه اینقدر قشنگ کرده بودمش تشکر کرد و خداحافظی کرد و رفت. اون روز برای من روز خیلی خوبی بود.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

افشین 22 ساله از اصفهان و دنبال گی دوطرفه
bevafa.re@gmail.com

11:33 AM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

10:02 PM

 

Post a Comment

<< Home