Friday, January 27, 2006

نياز يک پسر به دادن


حدود 13 سالم بود که يک روز وقتي داشتم با پسر همسايه که چند سال از من بزرگتر بود بازي ميکردم به من گفت كه بيا با هم دكتر بازي كنيم. من كه تا اون موقع دكتر بازي نكرده بود چون برام تازگي داشت گفتم باشه. اون كه چند سال از من بزرگتر بود و تجربه بيشتري داشت مقدمات رو خوب چيده بود و خيلي زود منو روي زمين خوابوند كه مثلا معاينه كنه. موقع معاينه به همه جاي بدنم دست ميزد و ميماليد و چون ديد كه من اعتراضي نميكنم به كارش ادامه دا دو كم كم دستشو بطرف كير من برد و آروم آروم شروع به ماليدن كرد.من با اينكه فقط 13 سال داشتم اما ميدونستم كه اين كارها از كارهاي ممنوعه هست كه نبايدانجام داد ولي همون چند ثانيه مالوندن كافي بود كه كيرم تحريك بشه و احساس لذت تمام وجودم رو بگيره. لذتي كه تا به اون موقع تجربه نكرده بودم. علي هم كه سكوت منو نشان رضايت كامل ميديد با خيال راحت مشغوم كارش شد و خيلي زود شلوارم رو از پام پايين كشيد‚ شلوار خودش رو هم درآورد و با كيرش خوابيد روي كيرمن. پشماي كيرم تازه در اومده بودن و از اون موقع نگذاسته بودم كسي كيرمو ببينه. كيرعلي روي كيرم بود و با لذتي غير قابل وصف به كير من مالش داده ميشد. چيزي نگذشت كه علي دهانشو بطرف دهان من آورد و روي دهان من گذاشت و خيلي زود زبانش هم توي دهن من بود. اون روز براي اولين بار آبم كيرم بيرون آمد. علي گفت كه ديگه مرد شدم و اينكه اين نشانه مرد شدنه. گيج بودم نميدونستم چه اتفاقي افتاده اما ميدونستم كه هيچوقت تاحال اينطور از چيزي لذت نبردم. ديگه ”بازيهاي“ من و علي روزانه شده بود واز هر فرصتي كه پيش ميامد استفاده ميكرديم كه با هم باشيم. چون سنمونم چند سالي بيشتر با هم فرق نداشت كسي هم كاري زياد با ما نداشت. علي همسايه ما بود و مادرش هم با مادر من دوست بود. از اون روز به بعد تنها بازي ما شد لخت شدن و به بدن هم دست زدن‚ كير همو خوردن و ليس زدن و بعدش هم اينقدر به هم ماليدن تا آبمون بياد و بعد از مدتي هم علي براي اولين بار با اصرار زياد منو راضي كرد كه بگذارم منو بكنه و بعد از اون جوري شد كه اگه مدتي ميگذشت و علي منو نميكرد بي طاقت و بيقرار ميشدم و تا علي منو نميكرد آروم نميگرفتم.عين معتادي كه مواد بهش نرسه. تا يك روز جمعه كه مادرم براي كاري بيرون رفته بود و علي طبق معمول آمد خانه ما‚ تازه شلوارمو كشيده بود پايين و دستشو برده بود توي شورتم كه يكدفعه ديدم پدرم پشت در واستاده. هردومون خشكمون زد‚ پدرم با عصبانيت حمله كرد بطرف ما‚ علي بسرعت از درديگر خارج شد و پدرم در حاليكه كمربندش رو در مياورد با مشت و لگد و بعد با كمربندش به جان من افتاد. پدرم آدم مذهبي و خشني بود و چنين كاري از نظر اون گناهي با مجازات مرگ محسوب ميشد. اون شب كتك مفصلي خوردم و بعدش قدغن شدم كه هيچوقت ديگه حق ندارم علي رو ببينم. رو نداشتم ديگه به صورت پدرم نگاه كنم. پدرم ازاون روز چهار چشمي مواظبم بود و چند روز بعد كه يك روز جمعه بود با عصبانيت و خشونت گفت بايد باهاش به جايي برم. جرات نداستم بپرسم كجا و بدون اينكه حرفي بزنم همراهش راه افتادم. توي راه پدرم با خشونت شروع كرد به صحبت كردن با من. گفت كه بخاطر كثافتكاري كه كردم تصميم داشت كه منو بكشه وفقط بخاظر مادرم اين كار رو نميكنه. گفت اگه صداي اين كثافتكاري بيرون بياد ديگه بايد از شهر بره. من همينطور بدون اينكه حرفي بزنم گوش ميكردم. پدرم ادامه داد كه داره منو با خودش به منرل حاج آقا حسيني ميبره تا با خوندن و مطالعه قرآن و علوم ديني پيش اون شايد گناه عمل كثيفم كمي شسته بشه‚ و اينكه اگه حاج آقا از من راضي نباشه روز مرگ منه: “اينقدر با كمرم ميزنم تا له بشي و ديگه نتوتني كمر راست كني“. جاي اعتراض و بحث نبود. دم در منزل حاج آقا حسيني رسيده بوديم. من حاج آقا حسيني رو ميشناختم‚با پدرم سلام عليك داشت و توي روضه ها هم ديده بودمش. پدرم از قبل براي حاج آقا حسيني از كاركثيفي كه مرتكبش شده بودم تعريف كرده بود. از حياط منزل بزگ حاج آقا حسيني گذشتيم و به زيرزمين خانه كه محل كلاسهاي دروس ديني حاج آقا حسيني بود وارد شديم. حاج آقا كه مردي حدود 45 ساله بود منتظر ما بود. پدرم ياالله ي گفت و وارد اتاق شد و من هم پشت سرش راه افتادم ووارداتاق شدم. پدرم سلام عليك گرمي با حاج آقا كرد و منو نشون او داد و گفت: بنده زاده رو كه عرض كرده بودم آوردم كه نوكر شما باشه و بندگي شما رو بكنه شايد كه اخلاقش صحيح بشه. به من هم گفت:“ يادت باشه بهت چي گفتم‚ آقا اينجا صاحب تو هست‚ اگه گفت بمير بايد بميري“. سرم رو تكون دادم و ساكت موندم. حاج آقا نگاهي به من كرد و گفت: ايرادي نداره‚ درست ميشه‚ چند تا دعا هست كه براش مينويسم و از امروز هم روزاي جمعه كه من كلاس و طلبه ندارم بياد اينجا پيش من قرآن و علوم ديني ياد بگيره. پدرم آخرين نگاه خشمگين رو به من انداخت و بعد از خداحافطي با حاج آقا منو با اون تنها گذاشت. بعد از رفتن پدرم حاج آقا به من كه كناري ايستاده بودم دستور داد كه بيام جلو و روبروش بشينم. از ظرفي كه در كنارش بود آب نباتي بيرون آورد و به من داد. هر چه بود از پدرم مهربانتر بود. پرسيد: اسم آقا پسر چيه؟ آرام گفتم: مرتضي. حاج آقا بعد از اون ادامه داد: خوب آقا مرتضي شما با من راحت باش. پدر شما با من صحبت كرده كه چه اتفاقي افتاده. شما هم جوان هستي و خوش سيما هستي و جواني است و هزار پيچ و خم. اما اينجا پيش من ميتواني راحت باشي. من به شما كمك ميكنم تا خودت رو بهتر بشناسي. هر چه هم من و تو در اين اتاق بگيم و بكنيم از اين چهار ديواري بيرون نميره‚ متوجه شدي؟ با سر اشاره كردم. باريكلا‚ حالا بايد براي من تعريف كني كه بين شما و اون پسر ديگر چه اتفاقي افتاده تا من هم بدانم چه اتفاقي افتاد تا ببينيم كه چه بايد كرد. من تا بناگوش قرمز شدم. گفت قرار شد خجالت هم نكشي‚ يادت باشد كه چه بهت گفتم‚ هر چه من و تو در اين اتاق بگيم و بكنيم از اين چهار ديواري بيرون نميره حتي به پدرت. در حاليكه اينحرف رو ميزد دستش رو روي كير خودش گذاشت و نگاه مخصوصي به من كرد. 13 سالم بود اما زود همه چيز رو فهميدم. در اون لحظه فكرهاي مختلفي به سرم زد. به فكر پدرم افتادم كه چقدر احمق بود اما زود از فكر پدرم بيرون آمدم. چند هفته بود كه علي رو نديده بودم‚ حتي از ترس پدرم جغ هم نزده بودم. عين يه معتاد كه بوي مواد بهش خورده باشه به فكر اينكه شايد امروز يكي منو بكنه و آرومم كنه شديدا تحريكم كرده بود. باورم نميشد كه شايد به جايي آمده بودم كه ميتونستم هرموقع نياز داشتم بيام وبدون ترس ارضا بشم. من واقعا به گاييده شدن و احساس كردن يك كير كه داخلم بشه نياز داشتم و عادت کرده بودم. شايد هم حاج آقا ميدونست كه پسري رو كه يك بار گاييده باشن هميشه دوباره ميشه گاييد و اينو پدرم راحت بهش گفته بود و خوب ميدونست. صداي حاج آقا افكارم رو بريد: قرار شد براي من تعريف كني كه بين شما و اون پسر ديگر چه اتفاقي افتاده و خجالت هم نكشي. جرات حرف زدن از من سلب شده بود. حاج آقا گفت: ميدونم خجالت ميكشي. ايرادي نداره. من ازت سوال ميكنم تو فقط جواب بده. سرم رو دوباره تکان دادم. حاج آقا آروم سوالات خودش رو ميپرسيد و منم اول با كمي خجالت اما بعدش راحت تر به سوال هاي حاج آقا جواب ميدادم. حاج آقا انگار منوامتحان ميكرد. سوال هاش بي پرواتر و بي پرواترميشد. بگو ببينم چطور شد که با اون پسر نزديکي کردي؟ با هم بازي ميکرديم اون شروع کرد به بدن من دست زدن. به کجاي بدنت؟ من جوابي ندادم. اگر ميخواي خدا از گناهانت بگذره بايد بايد پيش من راستشو بگي, من هم برات دعا مينويسم که گناهانت شسته بشه. حالا هر سوالي ميپرسم اين دفعه بدون خجالت جواب بده.حالا بگو اون پسر به کجاي بدنت دست زد وقتي بازي ميکردي؟ به جلوي شلوارم. گفتم به کجاي بدنت, شلوار که جزو بدن نيست. به کجاي بدنت دست زد؟ با خجالت گفتم: به آلتم. چرا گذاشتي به آلتت دست بزنه؟ چون دست زد خوشم آمد. خوب پس چون خوشت آمد اجازه دادي با تو نزديکي کنه. حالا براي اينکه من برات دعا بنويسم بايد همه کارهايي را که با تو کرد اسم ببري تا من دعاي مخصوص همان کار را برايت بنويسم, پس گفتي اول به کيرت دست زد. از اين که حاج آقا حسيني جلوي من اسم کير رو آورده بود خيلي تعجب کردم. اما اين باعث شد که من هم راحت تر با او صحبت کنم. حالا يک سوال ميکنم بايد راستشو بگي , کيرشو توي سوراختم کرد؟ آره. چند بار؟ خيلي, هر بار که همديگرو ميديديم. حاج آقا حسيني حسابي تحريک شده بود. معلوم بود که از اين موقعيتي که پيش آمده خيلي خوشحاله و بخوبي کير راست شده شو ميديدم. حالا ديگه مطمئن بودم که حاج آقا حسيني ميخواد با کونم حال کنه و من هم که مدت زيادي بود که پسر همسايه رو نديده بودم و سوراخ کونم براي يه دادن حسابي فرياد ميکشيد واقعا به کار خدا آفرين گفتم که کاري کرده بود که پدر احمق و مذهبي من با پاي خودش منو به جايي ببره که روزي چند بار کونم بذارن. اگه با پسر همسايه مجبور بودم که با ترس و لرز حال کنم حالا خود پدرم با پاهاي خودش منو به جايي ميبرد که با خيال راحت اينقدر کون بدم که خارش کونم آروم بشه. صداي حاج آقا منو بخودم آورد: من يه دعا دارم که برات نوشتم. اما قبل از اينکه دعا رو بخونم بايد به همه جاهايي که اون پسره ديده يا لمس کرده دست بکشم. حالا بيا اينجا روي پتو کنار من بشين تا شروع کنيم. خارکوسته خيلي زرنگ بود. اما من از خدام بود که يک بار هم که شده بي دردسر حالي بکنم. تصميم گرفتم خودمو به خريت بزنم و بگذارم يه حال حسابي با کونم بکنه . رفتم و کنارش روي پتو نشسستم. معطل نکرد, در حاليکه به خيال خودش دعا ميخوند دستشو برد جلوي شلوارم, اول کمربندمو باز کرد, بعد شورت و شلوارمو همزمان از پام بيرون کشيد. کيرم که سفت سفت بود زد بيرون. هنوز زياد پشم در نياورده بودم. دستاشو گذاشت روي کيرم, حالي ميداد که نگو . يک دقيقه هم نگذشت که دهنش و زبونش روي کير و خايه من بود. همچين ميمکيد و ميليسيد که انگار فردا روز قيامته. يه چند دقيقه که مکيد دلش هواي کون کرد. منو برگردوند روي شکم خوابوند و با ديدن کون سفيد و برجسته پسربچه 13 ساله که خوابش رو هم نميتونست ببينه که به اين راحتي گيرش بيفته کلمات عربي بود که از دهنش در ميومد. چيزي نگذشت که انگشتشو روي سوراخم حس کردم. آخ جون, ميخواست اول منو انگشت کنه بعد کونم بذاره. مادر جنده حسابي وارد بود. انگشت وستشو هي دور سوراخم گردش داد, هي دور سوراخم گردش داد, ميخواست ببينه چقدر دوست دارم کون بدم و عکس العملم چييه. ميدونست بچه اي که چند بار کرده باشنش و با کونش حال کرده باشن ديگه به کسي نه نميگه. اما ميخواست مطمئن بشه. خوب منو حشري کرد, انگشتشودور سوراخ کونم ميماليد اما تو نميکرد. ديگه از خودم بيخود شده بودم. کير ميخواستم. سوراخم محتاج کردن بود. بي اختيار گفتم: بکن توش ديگه لامصب. گفت: قربان اين سوراخ بشم من که اينطور ميطلبه. چند بار پشت سر هم به انگشتش تف زد و با آب دهنش دور سوراخمو خيس کرد. حالي ميداد که نگو. انگشتشو کرد توي سوراخم و شروع کرد به انگشت کردن من و گاييدن من با انگشتش. نزديک يک ربع انگشتم کرد و بعد ازون زبونشو توي سوراخم کرد و تا ميشد منو با زبانش هم گاييد. خوب بلد بود منو براي کردن حشري و آماده بکنه. منو از زمين بلند کرد و جلوي خودش قرار داد. گفت: من پسر مثل تو نديدم. عکس تو توي آب چشمه هم هر مسلماني رو از راه بدر ميکنه. بگذار من از اون لبهاي هوس انگيز تو هم کام دل بگيرم و بعد از اون چيزي رو که ميدانم طالبش هستي بهت بدم. جوري منو حشري و تحريک کرده بود که جاي نه گفتن نبود. لبشو با ريش و سبيل سياه دورش روي لبهاي گرم و نرم من گذاشت و به عرش اعلا رفت. کامي رو که ميخواست از من گرفت. زير گوشم گفت: ميدونم که خيلي طالبي, ديگه منتظرت نميگذارم. بيا با آب دهدت خيسش کن که بهت فرو کنم تا آتشت تسکين پيدا کنه. عباَشو به کناري زد, شورت و شلوارش رو پايين کشيد و مار رو از کيسه بيرون آورد. چي بود, جنگلي پر از پشم سياه, و آلتي که به اندازه خط کش مدرسه بود و به کلفتي يک خيار چاق. دودل شدم, اين منمو پاره ميکرد, اما من چنان حشري بودم که فقط يک آلت در سوراخم ميتونست منو آروم کنه و حاج آقا حسيني هم اينو خوب ميدونست. گفت: حالا خيسش کن تا بهت تزريق کنم که آروم بشي. به دو دستم تف ماليدم تا با آب دهنم خيسش کنم و آماده براي ورود به سوراخم. حاج آقا حسيني گفت: با دستت نه, با دهنت خيس کن . سرم رو خم کرد و به طرف آلت خودش برد. با يک فشار داخل دهان من کرد و تا اونجايي که توانستم در دهان خودم جا دادم. بعد از چند دقيقه از دهانم بيرون آورد و گفت: حالا با زبانت خيس خيسش کن که ديگه چيزي نمونده به مرادت برسي. چند بار روي کيرش تف کردم و بعد با زبانم بالا و پايين کيرش رو ليسيدم و خيس کردم. داشت ميترکيد و من هم يا بايد کون ميدادم يا اينکه از حال ميرفتم. کيرشو بيرون آورد. يه بالش روي لبه کاناپه در کنار اتاق گذاشت و گفت: جوري روي شکم و روي اين کاناپه دراز بکش که بالا تنت روي کاناپه باشه و کيرت روي بالش قرار بگيره و کونت قشنگ به طرف من قمبل کنه. رفتم و جوري که گفت کونم رو براش قمبل کردم. گفت: پسر تو منو واله کردي, من ديگر بايد شب و روز در آتش تو بسوزم. اين سوراخ تو طلاست, به هر کسي نده.اينطور سفيد, اينطور تميز, اينطور ظريف, اين سوراخ تنگت, آن لبها, آن تن و بدن .........گفتم: بدمصب بکن. آخرين تف رو روي سوراخم زد, تف زيادي هم روي کيرش ماليد و سر کيرش رو روي سوراخم حس کردم. يا حضرت عباس, روز قيامت رسيده بود. يک دستش روي شانه من بود و با دست ديگرش کيرش رو گرفته بود و به سوراخ من هدايت ميکرد. سر کير که داخل شد آتشي در من زبانه کشيد. دست ديگرش رو هم روي شانه ديگرم گذاشت و گفت: يا علي و در يک چشم بهم زدن تا ته توي من بود. يک لحظه چشمام از فرط لذت سياهي رفت. حاج آقا حسيني تا ته توي من بود و داشت گاييدن رو شروع ميکرد. تا ته ميکشيد بيرون دوباره ميبرد تو. براي اولين بار مزه گاييده شدن واقعي رو فهميدم که يعني چه. همينطور که منو ميکرد سرم رو برگردوند و لبمو مثل ديوانه ها گاز ميگرفت, يک دفغه گفت الله اکبر وباچند لرزش و تکان شديد فوران آب کير داخل من شد. من هم در حال انفجار بودم. قبل از اينکه اولين لرزش من شروع بشه با يک تکان کيرشو از من بيرون کشيد, آبش کيرش که داخل من بود از سوراخم چکه ميکرد. سريع منو برگرداند و از پشت بر روي کاناپه خواباند و اولين لرزش من شروع نشده بود که فوري کيرم رو توي دهانش گرفت و اولين فواره من زد توي دهانش و پشت سر اون دومي و سومي... و همه رو تند تند قورت داد. آخرين قطره رو هم از دست نداد و ميک زد. ديگه از نا افتاده بودم. بيحال روي کاناپه دراز کشيدم. دستي روي کيرم کشيد و گفت: ميگويند از ائمه حديث بوده که آب مني پسر تازه بالغ اکثير جواني و شفاي هر درد است. دوباره با زبانش چند قطره کمي رو که بيرون زده بود ليسيد, انگار واقعا به چنان حديثي اعتقاد داشت. دوباره ازم لب گرفت, انگار نميتوانست از من دل بکنه. ساعت ميگذشت, از لذتي که برده بودم مست بودم, اما موقع آماده شدن بود.پدرم تا ساعاتي ديگر براي بردن من مي آمد. ساعت با قي مانده را با تعريف خاطرات سپري کرديم. من از کارهايي که علي پسر همسايه با من کرده بود برايش تعريف کردم و او برايم تعريف کرد که چقدر طالب بودن با پسربچه هاي همسن من است. برايم تعريف کرد که وقتي قديم در مدرسه علوم اسلامي شاگرد داشت با يک پسر 13 ساله تا زماني که به سن 22 سالگي رسيد بوده و وقتي اولين بار با کون اون پسر در سن 13 سالگي حال کرده بعد از اون خود پسر تا 9 سال مرتب پيش اون ميرفته که کون بده. حق داشت, من خودم هم حاظر بودم هر موقع که بخواد براش قمبل کنم. پدرم آمد, براي حاج آقا شيريني آورده بود, فکرش رو هم نميکرد که حاج آقا ساعتي قبل با کون پسرش حال کرده. حاج آقا حسيني ضمن تعريف از من به پدرم گفت که اگر مايل باشد مرا براي آموزش علوم ديني مرتب به پيش او بفرستد. پدرم شديدا از اين پيشنهاد استقبال کرد و خطاب به من گفت که بايد افتخار کنم که در محضر آقا علوم ديني را فرا ميگيرم. از حاج آقا حسيني خداحافظي کرديم و من در حاليکه جاي کير او را هنوز در سوراخم حس ميکردم به اتفاق پدرم راحي خانه شدم.

97 Comments:

Anonymous Anonymous said...

من هم کردن کون های خوشمزه ای مثه تو رو دوست دارم کوچبک و خوشمزه طلا عسل ناز از هر دختر خوشگلی بیشتر به آدرم حال می ده یک کون 13-16 ساله که به دونه هم مو نداشته باشه و جگر ، تمیز و ناز باشه اگر کسی تو این سن هست و می خواد من بکنمش با من تماس بگیره که من طالبشم رضا 23 ساله

2:16 AM

 
Anonymous Anonymous said...

آقا شما دیگه شورش رو درآوردید؟ نمی تونید یه داستان از خودتون توی وبلاگ خودتون بزارید این داستان رو چندین ساله که توی یک سایت سکسی ایرانی دارید می خونید ، اگه راس میگید یه کمی خلاقیت به خرج بدید تنبلا

2:54 AM

 
Anonymous Anonymous said...

آقا راست می گی من خودم چند ساله کون می دهم و می دونم چه لذتی داره این کیر

11:59 PM

 
Anonymous Anonymous said...

چجوری میشه تو را پیدا کنم و همه جوره بکنمت؟

10:12 PM

 
Anonymous Anonymous said...

چجوری میشه تو را پیدا کنم و همه جوره بکنمت؟

10:12 PM

 
Anonymous Anonymous said...

چجوری میشه تو را پیدا کنم و همه جوره بکنمت؟

10:12 PM

 
Anonymous Anonymous said...

جوون.جوون.هیچ لذتی بالاتر از مکیدن کیر پسر تازه بالغ و گاییدن کونش نیست.

11:20 PM

 
Anonymous Anonymous said...

salam az dastan khobeton mamnon vaghan ghashang bood bad mikhastam begam age kasi ye kon 13.16 sal sorahg dare be man zang bezane man gay nistam bokon kon bache hastam 09127152634 kamyar

1:57 AM

 
Anonymous mahdi said...

agha har ki ke kune zire 13 soraghdare be manam moarefi kone man bache ziad kardam hame ya 13 ya zire 13 mokh zadan baram kari nadare faghat bachehe khoshkel bashe kafie
email: hastambahat2008@yahoo.com

4:20 PM

 
Anonymous Anonymous said...

بابا مرسي

8:40 PM

 
Anonymous مانی said...

من یه پسر 22 ساله ساکن غرب تهران هستم که دوست دارم با یکی که فوت فتیش هست دوست بشم /

maaniboyfoot@yahoo.com

8:32 PM

 
Anonymous Anonymous said...

کسانی که تمایل به کون دادن یا کس دادن دارند لطفا به شماره 09356849769 اس ام اس بزنند تا در اسرع وقت یک کیر کلفت داغ حشری کننده بدم خدمتشون که تا عمر دارند فراموش نکنند من بهترین کننده جهان هستم

1:55 PM

 
Anonymous Anonymous said...

کسانی که تمایل به کون دادن یا کس دادن دارند لطفا به شماره 09356849769 اس ام اس بزنند تا در اسرع وقت یک کیر کلفت داغ حشری کننده بدم خدمتشون که تا عمر دارند فراموش نکنند من بهترین کننده جهان هستم

1:55 PM

 
Anonymous Anonymous said...

خیلی دوست دارم تو رو بکنم. این شماره من:09133907727
زنگ بزن به من بگو کجایی تا بیام کیرم رو برات راست کنم

2:49 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من اولین بار تو سن 15 سالگی سال اول دبیرستان کون دادم.بیشتر همکلاسیهای اونسال پسرهای بالغ و بزرگتر از من بودن و دایم به من پیشنهاد سکس میدادن و حتی گاهی به زور دستمالیم میکردن و آخر سر هم یکیشون باهام طرح دوستی ریخت و تو توالت مدرسه از کون کردم.بعد از اون بود که خودم ازش میخواستم مونمو بگاد.خیلی حال میداد.

5:30 AM

 
Anonymous Anonymous said...

به به با خوندن این داستان و کامنتها کیرم شق شده حسابی.یک پسر تر و تازه که بدنش بیمو باشه میخوام تا حسابی باهاش عشق بازی کنم.کیرش رو بمکم و زیر بغل شیو شدش رو لیس بزنم..بغلش کنم و گرمای بدنش و سفتی کیرش رو رو کیرم حس کنم..تخمهای نرمش رو بمالم و لبهای نرم و شیرینش رو بمکم و بعد هم نوبتی کون همدیگه رو از کون بکنیم..وای وای دارم میمیرم..اوووف

6:46 PM

 
Anonymous Anonymous said...

با سلام خدمت دوستان غزیز من امیر هستم 28 سالمه ،عاشق کون پسر کم سن هستم لطفآکمکم کنید ونک تنها زندگی میکنم مکان و ... دارم

9:31 PM

 
Anonymous Anonymous said...

lotfan az dostan aziz va kam sen boot khaheshmandam ba id : arsh_tgay tamas begiran

9:32 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من اولین بار 12 سالم بود که به یکی از دوستای بزرگترم تو کمد دادم. خیلی حال داد. تا 15 سالگی چند بار به بقیه دوستای بزرگترم میدادم. خیلی خیلی حال میداد. آخرین دفعه یکی از دوستام یجوری کردم که تا ابد یادم نمیره. دادن خیلی حال میده.

8:37 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من تو علوم جادوگري و ماورايي فعاليت ميكنم عاشق سكس با پسراي خوشگل و كم سنم اگه كسي هيت اين اي دي منه
JADOGAR_WIZARD

4:06 AM

 
Anonymous JADOGAR said...

سلام من تو علوم جادوگري و ماورايي هستم عاشق سكس با پسرهاي خوشگل و كم سنم (16 تا 21 هركي ميخاد به اي دي من پي ام بده
JADOGAR_WIZARD

4:12 AM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی داداصاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

1:09 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Vaghean dastanhaye hamjensit kheili ali hastan va vagheyi be nazar miyan. damet garm

5:01 PM

 
Anonymous ali said...

سلام اسم من علی از این داستان خیلی خوشم اومد دستتون درد نکنه من هم یه جورایی مثل این پسره تو داستان هستم ولی من 14 سالمه خجالت میکشم با دوستام حال کنم ولی دوست دارم تو این مورد اگه میشه من رو راهنمایی کنید مرسی شماره ی تلفن من 09370597638 ایدی من هم piter_pan2009 عاشق پسرهای هم سن خودم هستم زیر 15 سال خیلی دوست دارم با هم دکتر بازی کنیم

9:05 AM

 
Anonymous ali said...

سلام اسم من علی از این داستان خیلی خوشم اومد دستتون درد نکنه من هم یه جورایی مثل این پسره تو داستان هستم ولی من 14 سالمه خجالت میکشم با دوستام حال کنم ولی دوست دارم تو این مورد اگه میشه من رو راهنمایی کنید مرسی شماره ی تلفن من 09370597638 ایدی من هم piter_pan2009 من عاشق پسرهای هم سن خئدم هستم زیر 15 سال خیلی دوست دارم با هم دکتر بازی کنیم خوشحال میشم با پسری هم سن خودم یا پایین تر دوست بشم

9:07 AM

 
Anonymous Anonymous said...

کامنت بالا مال پسری به اسم معین هست ظاهرا خیلی دوست داره تلفن خودش ایجا بگذارم، تلفن بالا مال منه گی نیستم زنگ نزنید

5:05 PM

 
Anonymous Anonymous said...

کامنت بالا مال پسری به اسم معین هست ظاهرا خیلی دوست داره تلفن خودش ایجا بگذارم، تلفن بالا مال منه گی نیستم زنگ نزنید

5:05 PM

 
Anonymous Anonymous said...

شما ها یک مشت پدوفیل مریض هستید
من از رژیم آخوندی متنفرم ولی با اعدام شما بچه باز ها که میرید سراغ پسر های زیر 18 سال موافقم

اگر کسی این کار رو با بچه من کرده بود خواهر و مادرشو میگاییدم

8:15 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من پسری 16 ساله ام که مثل تو از کون دادن خوشم میاد . درضمن من همیشه مو های کونم را میزنم و تا الان کلی توسط مکانیک ها و صاحب هیت محلمان گاییده شدم و سولاخم حسابی بازه . اگر میخواهید منو بکنید با کمال میل زیر خوابتان می شوم .

1:16 AM

 
Anonymous LGBT/IRQr said...

بنیاد همجنسگرایان ایران " بی نهایت برای تو نویسنده ی چنین وبلاگی و اعمال کثیفی که با افتخار از انجام آنان می نویسی متأسفم . تو و امثال تو که بچه باز و منحرفند آبرو و حیثیت ما همجنسگرایان و اقلیت دگرباشان ایران را لکه دار می کنند و در چنین وضع نابه سامان به ما اقلیت دگرباش درایران داریم و تحت فشار مصیبت بارترین آزارها ٰ شکنجه ها و کشتار هستیم افراد بی وجدانی مثل تو با بیان این هرزه گوییها و پورنوپردازیهای کثیفتون وضع و روز ما اقلیت بی پناه دگرباش را در ایران سیاهتر می کنید . فقط برات متأسفم ... متأسف

12:10 AM

 
Anonymous Anonymous said...

از بس بیشعوری آبروی همجنسگرایان را می بری لجن! امثال تو باید برن به درک... متاسفم برات تو گیها و همجنسگرایان شرف دارند آبرو دارند. اما تو یک بچه باز و همجنسباز کثیفی عوضی لیاقت تو همون کون دادن به ملا هستش

4:18 AM

 
Anonymous Anonymous said...

اهو زیاد شلوغش نکن برادر که کاره تو هم همچین توجیه شده نیست خیال می کنی قدیسی تو هم مثل همونی تو کون پسر میکنی یا نه اگه میکنی پس خفه شو بزرگ و کوچیک نداره اینجوری پیغمبر بازی دز میاری نکنه پیغمبره کون کونکا هستی به تازگی ظهور کرده

1:27 AM

 
Anonymous Anonymous said...

کوس کش تو میخای مردم را حشری کنی به خدا و دین و اسلام چکار داری اگه راست میگی راهی بهتر پیدا کن کیر ما که هر چیزی ببینه حرکت میکنه کوس مادرت کون برادرت هرچی فکر کنیم حرکت میکنه اگه راست میگی کاری بکن حرکت نکنه

6:59 PM

 
Anonymous بُکُنِ ننت said...

ریدم به هیکلت کثافت!
یه جوری تابلو نوشتی که هر خری بخونه میفهمه کلی لاف زدی و خواستی اسلام و گند بزنی!ولی کور خوندی کیری!گیرت بیارم ننتو میگام!
کیر خور افغان!

3:36 AM

 
Anonymous Anonymous said...

درسته که میایم این چیزا رو میخونیم اما به خدای بالا سرمون هم ایمان داریم؛اولا که خیلی ...(فحشایه مرسوم) دوما که تو گه میخوری وسط کار هی از نام خدا اسم میاری؛(ال... اکبر گفت و تا ته کرد تو) خاک بر سرت؛تو اون دنیا هم گشاد محشور بشی

11:31 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من امیر هستم 23 سالمه از اردبیل ارزوم دوست شدن با یک پسر خوشگل که ار ازدختر بیشتر حال بده و البته با معرفت ومهربان باشه 09370984027
amirabdollahe@yahoo.com

6:25 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من امیر 23 سالمه به دنبال یک عشق یا رفیق خوشگلم اگه امکان داره بهم زنگ بزنید خوشحال میشم 09370984027
amiurabdollahe@yahoo.com

6:28 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من امیر 23 سالمه به دنبال یک عشق یا رفیق خوشگلم اگه امکان داره بهم زنگ بزنید خوشحال میشم 09370984027
amiurabdollahe@yahoo.com

6:28 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من در ادامه کامنتم در بالا (من اولین بار 12 سالم بود...) می خوام نحوه اون کون دادنی را که خیلی بم حال داد بگم: من شب رفته بودم خونه یکی از دوستام که 17 سالش بود. بعدش پدر و مادرامون گفتن اگه دوست داری می تونی بمونی. من هم موندم. شب با هم روی تخت بزرگ دوستم خوابیدیم. وقتی دراز کشیدیم من به دوستم گفتم میایی بکنیم و همانطور شلوار و شورتم رو کشیدم پایین. اون هم یکمی فکر کرد و یدفعه کشید پایین و اود روم و من رو دمر کرد و کیر کلفتش رو گذاشت درم. خیلی درد داشت اول. گفتم آخ آخ. بعد درآورد و تف زد سرش و دوباره کرد توش. من سریع آبم آومد. خلاصه خیلی حال داد.

6:23 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من پسری 16 ساله ام که مثل تو از کون دادن خوشم میاد . درضمن من همیشه مو های کونم را میزنم و تا الان کلی توسط مکانیک ها و صاحب هیت محلمان گاییده شدم و سولاخم حسابی بازه . اگر میخواهید منو بکنید با کمال میل زیر خوابتان می شوم .

2:23 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من هم کردن کون های خوشمزه ای مثه تو رو دوست دارم کوچبک و خوشمزه طلا عسل ناز از هر دختر خوشگلی بیشتر به آدرم حال می ده یک کون 13-16 ساله که به دونه هم مو نداشته باشه و جگر ، تمیز و ناز باشه اگر کسی تو این سن هست و می خواد من بکنمش با من تماس بگیره که من طالبشم رضا 23 ساله

2:24 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من اولین بار تو سن 15 سالگی سال اول دبیرستان کون دادم.بیشتر همکلاسیهای اونسال پسرهای بالغ و بزرگتر از من بودن و دایم به من پیشنهاد سکس میدادن و حتی گاهی به زور دستمالیم میکردن و آخر سر هم یکیشون باهام طرح دوستی ریخت و تو توالت مدرسه از کون کردم.بعد از اون بود که خودم ازش میخواستم مونمو بگاد.خیلی حال میداد.

2:24 PM

 
Anonymous Anonymous said...

کسي نده.اينطور سفيد, اينطور تميز, اينطور ظريف, اين سوراخ تنگت, آن لبها, آن تن و بدن .........گفتم: بدمصب بکن. آخرين تف رو روي سوراخم زد, تف زيادي هم روي کيرش ماليد و سر کيرش رو روي سوراخم حس کردم. يا حضرت عباس, روز قيامت رسيده بود. يک دستش روي شانه من بود و با دست ديگرش کيرش رو گرفته بود و به سوراخ من هدايت ميکرد. سر کير که داخل شد آتشي در من زبانه کشيد. دست ديگرش رو هم روي شانه ديگرم گذاشت و گفت: يا علي و در يک چشم بهم زدن تا ته توي من بود. يک لحظه چشمام از فرط لذت سياهي رفت. حاج آقا حسيني تا ته توي من بود و داشت گاييدن رو شروع ميکرد. تا ته ميکشيد بيرون دوباره ميبرد تو. براي اولين بار مزه گاييده شدن واقعي رو فهميدم که يعني چه. همينطور که منو ميکرد سرم رو برگردوند و لبمو مثل ديوانه ها گاز ميگرفت, يک دفغه گفت الله اکبر وباچند لرزش و تکان شديد فوران آب کير داخل من شد. من هم در حال انفجار بودم. قبل از اينکه اولين لرزش من شروع بشه با يک تکان کيرشو از من بيرون کشيد, آبش کيرش که داخل من بود از سوراخم چکه ميکرد. سريع منو برگرداند و از پشت بر روي کاناپه خواباند و اولين لرزش من شروع نشده بود که فوري کيرم رو توي دهانش گرفت و اولين فواره من زد توي دهانش و پشت سر اون دومي و سومي... و همه رو تند تند قورت داد. آخرين قطره رو هم از دست نداد و ميک زد. ديگه از نا افتاده بودم. بيحال روي کاناپه دراز کشيدم. دستي روي کيرم کشيد و گفت: ميگويند از ائمه حديث بوده که آب مني پسر تازه بالغ اکثير جواني و شفاي هر درد است. دوباره با زبانش چند قطره کمي رو که بيرون زده بود ليسيد, انگار واقعا به چنان حديثي اعتقاد داشت. دوباره ازم لب گرفت, انگار نميتوانست از من دل بکنه. ساعت ميگذشت, از لذتي که برده بودم مست بودم, اما موقع آماده شدن بود.پدرم تا ساعاتي ديگر براي بردن من مي آمد. ساعت با قي مانده را با تعريف خاطرات سپري کرديم. من از کارهايي که علي پسر همسايه با من کرده بود برايش تعريف کردم و او برايم تعريف کرد که چقدر طالب بودن با پسربچه هاي همسن من است. برايم تعريف کرد که وقتي قديم در مدرسه علوم اسلامي شاگرد داشت با يک پسر 13 ساله تا زماني که به سن 22 سالگي رسيد بوده و وقتي اولين بار با کون اون پسر در سن 13 سالگي حال کرده بعد از اون خود پسر تا 9 سال مرتب پيش اون ميرفته که کون بده. حق داشت, من خودم هم حاظر بودم هر موقع که بخواد براش قمبل کنم. پدرم آمد, براي حاج آقا شيريني آورده بود, فکرش رو هم نميکرد که حاج آقا ساعتي قبل با کون پسرش حال کرده. حاج آقا حسيني ضمن تعريف از من به پدرم گفت که اگر مايل باشد مرا براي آموزش علوم ديني مرتب به پيش او بفرستد. پدرم شديدا از اين پيشنهاد استقبال کرد و خطاب به من گفت که بايد افتخار کنم که در محضر آقا علوم ديني را فرا ميگيرم. از حاج آقا حسيني خداحافظي کرديم و من در حاليکه جاي کير او را هنوز در سوراخم حس ميکردم به اتفاق پدرم راحي خانه شدم

2:25 PM

 
Anonymous Anonymous said...

حدود 13 سالم بود که يک روز وقتي داشتم با پسر همسايه که چند سال از من بزرگتر بود بازي ميکردم به من گفت كه بيا با هم دكتر بازي كنيم. من كه تا اون موقع دكتر بازي نكرده بود چون برام تازگي داشت گفتم باشه. اون كه چند سال از من بزرگتر بود و تجربه بيشتري داشت مقدمات رو خوب چيده بود و خيلي زود منو روي زمين خوابوند كه مثلا معاينه كنه. موقع معاينه به همه جاي بدنم دست ميزد و ميماليد و چون ديد كه من اعتراضي نميكنم به كارش ادامه دا دو كم كم دستشو بطرف كير من برد و آروم آروم شروع به ماليدن كرد.من با اينكه فقط 13 سال داشتم اما ميدونستم كه اين كارها از كارهاي ممنوعه هست كه نبايدانجام داد ولي همون چند ثانيه مالوندن كافي بود كه كيرم تحريك بشه و احساس لذت تمام وجودم رو بگيره. لذتي كه تا به اون موقع تجربه نكرده بودم. علي هم كه سكوت منو نشان رضايت كامل ميديد با خيال راحت مشغوم كارش شد و خيلي زود شلوارم رو از پام پايين كشيد‚ شلوار خودش رو هم درآورد و با كيرش خوابيد روي كيرمن. پشماي كيرم تازه در اومده بودن و از اون موقع نگذاسته بودم كسي كيرمو ببينه. كيرعلي روي كيرم بود و با لذتي غير قابل وصف به كير من مالش داده ميشد. چيزي نگذشت كه علي دهانشو بطرف دهان من آورد و روي دهان من گذاشت و خيلي زود زبانش هم توي دهن من بود. اون روز براي اولين بار آبم كيرم بيرون آمد. علي گفت كه ديگه مرد شدم و اينكه اين نشانه مرد شدنه. گيج بودم نميدونستم چه اتفاقي افتاده اما ميدونستم كه هيچوقت تاحال اينطور از چيزي لذت نبردم. ديگه ”بازيهاي“ من و علي روزانه شده بود واز هر فرصتي كه پيش ميامد استفاده ميكرديم كه با هم باشيم. چون سنمونم چند سالي بيشتر با هم فرق نداشت كسي هم كاري زياد با ما نداشت. علي همسايه ما بود و مادرش هم با مادر من دوست بود. از اون روز به بعد تنها بازي ما شد لخت شدن و به بدن هم دست زدن‚ كير همو خوردن و ليس زدن و بعدش هم اينقدر به هم ماليدن تا آبمون بياد و بعد از مدتي هم علي براي اولين بار با اصرار زياد منو راضي كرد كه بگذارم منو بكنه و بعد از اون جوري شد كه اگه مدتي ميگذشت و علي منو نميكرد بي طاقت و بيقرار ميشدم و تا علي منو نميكرد آروم نميگرفتم.عين معتادي كه مواد بهش نرسه. تا يك روز جمعه كه مادرم براي كاري بيرون رفته بود و علي طبق معمول آمد خانه ما‚ تازه شلوارمو كشيده بود پايين و دستشو برده بود توي شورتم كه يكدفعه ديدم پدرم پشت در واستاده. هردومون خشكمون زد‚ پدرم با عصبانيت حمله كرد بطرف ما‚ علي بسرعت از درديگر خارج شد و پدرم در حاليكه كمربندش رو در مياورد با مشت و لگد و بعد با كمربندش به جان من افتاد. پدرم آدم مذهبي و خشني بود و چنين كاري از نظر اون گناهي با

2:26 PM

 
Anonymous Anonymous said...

كون كه ميدي اولش درد داره ولي سوراخو كه رد ميشه ميشه راحت تلمبه زد

4:21 PM

 
Anonymous Anonymous said...

man az tehranam ta hala nadadam badam nemiad ye bar mafool sham man 24 salam shaghelam man donbaleaz khodam kochiktar hastam ke betonam bahash sex konam mafool sham 09194392819 sms bedid

11:48 PM

 
Anonymous Anonymous said...

man az tehranam ta hala nadadam badam nemiad ye bar mafool sham man 24 salam shaghelam man donbaleaz khodam kochiktar hastam ke betonam bahash sex konam mafool sham agar kasi bood beyn 17 ta 20 sms bede09194392819 sms bedid
ya aksesho vasam befereste
mehrdad23old@yahoo.com

11:50 PM

 
Anonymous شعده بازی said...

سلام به همه همجنسبازان من همجنسبازم افراد زیر 18 سال به وب من بیاید و در قسمت نظرات اسم و سنتون را بگید تا باهم آشنا شویم من 21 سالمه اینم وب منه http://shobad.orq.ir

1:31 PM

 
Blogger suzukibandit40045 said...

سلام....ودرود بسيار بر بچه بازان عزيز كير اذريم تو كون كسي كه به بچه بازان فحش ميده فقط كون پسر جوووووون ديوونشم

1:48 PM

 
Anonymous Anonymous said...

اسم من عليرضاست وساكن اصفهانم 22سالمه دنبال يه پسر خوشگل مثل خودم وهم سن هستم كه با هم سكس بكنيم اگه كسي بود ايميل كنه jakconer@yahoo.com

3:27 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام همیشه ارزو داشتم یکی رو داشته باشم مثل این داستان جمعه ها یا پنج شنبه ها که کسی خونمون نسیت بیاد من رو تا صبح بکنه ولی افسوس هیچکی مقل من پیدا نمیشه که هم بده هم بکنه من 17 سالمه کاری هم جز جق و درس خوندن ندارم اگه کسی هم سن و سال خودم یا کوچیکتر هست به من زنگ بزنه 09198054382

8:04 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام اسم من یهیاست عاشق کون دادن و کون کردن پسر زیر 20 سال هستم خودم 17 سالمه مکان هم دارم روزهای جمعه و 5 شنبه میتونید بیاید تا صبح با هم حال کنیم لطفا اس ام اس بزنید و سک عکس از خودتون بفرستید به گوشیم بعد دیگه همه چیز حله شماره ی من 09198054382

8:39 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام اسم من یهیاست عاشق کون دادن و کون کردن پسر زیر 20 سال هستم خودم 17 سالمه مکان هم دارم روزهای جمعه و 5 شنبه میتونید بیاید تا صبح با هم حال کنیم لطفا اس ام اس بزنید و سک عکس از خودتون بفرستید به گوشیم بعد دیگه همه چیز حله شماره ی من 09198054382

8:39 PM

 
Anonymous Anonymous said...

عجب

6:42 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من آرش هستم از تهران من گی هستم لطفا پسر های زیر 23 سال و مفعول به من ایمیل بزنند منتظرما
arash2883@yahoo.com

11:42 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من حسام هستم 28 سالمه عاشق کوس کردن هستم اگه خانمی پایه دادن هست پیام بده تا یه حال درست و حسابی با هم بکنیم
EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

6:22 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من حسام هستم 28 سالمه عاشق کوس کردن هستم اگه خانمی پایه دادن هست پیام بده تا یه حال درست و حسابی با هم بکنیم
EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

6:22 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام آرمین هستم 27 سالمه خودم خوشگل و خوش اندامم و دنبال یه پسر خوشگل و خوش اندام هستم برای سکس دو طرفه اینم ایمیلم ARMIN_KARIMI2033@YAHOO.COM

6:26 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام آرمین هستم 27 سالمه خودم خوشگل و خوش اندامم و دنبال یه پسر خوشگل و خوش اندام هستم برای سکس دو طرفه اینم ایمیلم ARMIN_KARIMI2033@YAHOO.COM

6:26 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من حسام هستم 28 سالمه خوشگل و خوشتیپ هستم قدم 175 و وزنم 73 کیلو هستش و عاشق سکس با یک شیمیل ()یا دوجنسه هستم اگه کسی هست پیام بده واقعا دوست دارم با یه دوجنسه سکس داشته باشم و براش هر کاری که بخواد میکنم توی سکس هم خیلی حرفه ای هستم براش میخورم و همه کاری میکنم اگه کسی هست پیام بده تا یه حال درست و حسابی با هم بکنیم
EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

6:30 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من حسام هستم 28 سالمه خوشگل و خوشتیپ هستم قدم 175 و وزنم 73 کیلو هستش و عاشق سکس با یک شیمیل ()یا دوجنسه هستم اگه کسی هست پیام بده واقعا دوست دارم با یه دوجنسه سکس داشته باشم و براش هر کاری که بخواد میکنم توی سکس هم خیلی حرفه ای هستم براش میخورم و همه کاری میکنم اگه کسی هست پیام بده تا یه حال درست و حسابی با هم بکنیم
EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

6:30 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Kuniha

2:07 AM

 
Anonymous Anonymous said...

خیلی باید ببخشید . من کاری به همجنسگرایی و خوب یا بد بودنش ندارم . اما هیچ دقت کردید تعداد کامنها و بازدیدهای ما ایرانیا از سایتهای سکسی یک میلیارد برابر سایتها و وبلاگهای علمی و بدرد بخوره ؟ واقعا که باید به ما ملت ایران آفرین گفت .

4:32 PM

 
Anonymous حسام said...

سلام حسام هستم 26 سالمه خوشگل و خوش اندام قدم 175 و وزنم 72 هستش دوست دارم با پسرهای هم سن و سال خودم سکس داشته باشم اگه کسی بود پیام بده
armin_karimi2033@yahoo.com

9:08 PM

 
Anonymous حسام said...

سلام حسام هستم 26 سالمه خوشگل و خوش اندام قدم 175 و وزنم 72 هستش دوست دارم با پسرهای هم سن و سال خودم سکس داشته باشم اگه کسی بود پیام بده
armin_karimi2033@yahoo.com

9:09 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام حسام هستم 26 سالمه خوشگل و خوش اندام قدم 175 و وزنم 72 هستش دوست دارم با پسرهای هم سن و سال خودم سکس داشته باشم اگه کسی بود پیام بده
armin_karimi2033@yahoo.com

9:09 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام حسام هستم خوشگل و خوش اندامم و حسابی داغ و آتیشی هستم و دنبال یه دوست باحال و خوشگل هستم برای سکس دو طرفه تا حسابی با هم حال کنیم و لخت و عور همدیگرو بغل کنیم با هم سکس داشته باشیم
armin_karimi2033@yahoo.com

9:15 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام حسام هستم خوشگل و خوش اندامم و حسابی داغ و آتیشی هستم و دنبال یه دوست باحال و خوشگل هستم برای سکس دو طرفه تا حسابی با هم حال کنیم و لخت و عور همدیگرو بغل کنیم با هم سکس داشته باشیم
armin_karimi2033@yahoo.com

9:16 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام حسام هستم خوشگل و خوش اندامم و حسابی داغ و آتیشی هستم و دنبال یه دوست باحال و خوشگل هستم برای سکس دو طرفه تا حسابی با هم حال کنیم و لخت و عور همدیگرو بغل کنیم با هم سکس داشته باشیم
armin_karimi2033@yahoo.com

9:16 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Salam man 23 salame baby face am donbale ye pesare khoshgele 13 14 salam faghatam mikonam.email bezanid:hasan.maleki123456789@gmail.com
shomare:09335392947

12:19 PM

 
Blogger هادی سیدپور said...

hi man donbale ye naz pesar baraye kardane konesh hasta kasi khast behemkhabarbede az ardebil mehran_tanoomand@yahoo.com

2:58 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام به همه
مهران هستم 23 سالمه .
ساک میزنم کون میدم
دنبال مرد سن بالای 33 هستم
بهم ایمیل بدید setareabi_69@yahoo.com

1:25 AM

 
Anonymous Anonymous said...

doustane khoube zire 20 sal ke doust darand ye sex be yad mandani ba yek marde sen bala dashteh bashand va mafoulesh beshand baram peygham bezarand.
shahram13m@yahoo.com

2:33 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من حمید هستم از بچگی خیلی از پشت حال کردنو دوست داشتم از اینکه خودم همش با پشتم ور برم دیگه خسته شدم دوست دارم یکی با من حال کنه شماره تماسم 09198880668

7:59 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام رامینم 28ساله کون میکنم تونیاوران مکان واسه سکس دارم @@قیافم معمولیه اگه کسی خواست بزنگه فقط سکس حضوری واسه سکس تل واین کسشعرا نزنگید چون نیستم 09193071462

6:52 PM

 
Blogger مهدی said...

مهدی هستم از مشهد کون میدم
mahdi63mahdi@gmail.com

11:18 AM

 
Anonymous Anonymous said...

کون.میدم

4:27 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من به شدت دیونه و عاشق یه شیمیل یا همون دوجنسه هستم و آرزو میکنم یه روز یکی از اون ها را داشته باشم تا تمام عشق و علاقه و احساسم به پاش بریزم من حسام هستم 30 سالمه خوشگل خوشتیپ مهربون صادق و با احساس هستم امیدوارم تو این سایت به خواستم برسم اینم ایمیلم
hesam.parsa60@yahoo.com

1:55 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من به شدت دیونه و عاشق یه شیمیل یا همون دوجنسه هستم و آرزو میکنم یه روز یکی از اون ها را داشته باشم تا تمام عشق و علاقه و احساسم به پاش بریزم من حسام هستم 30 سالمه خوشگل خوشتیپ مهربون صادق و با احساس هستم امیدوارم تو این سایت به خواستم برسم اینم ایمیلم
hesam.parsa60@yahoo.com

1:55 AM

 
Anonymous Anonymous said...

يه پسرخوشگل و ناز مفعول ميخوام تا حسابي با هم حال كنيم حسام هستم و اينم ايميلمه ضمنا همه جوره تامينش هم ميكنم
hesam.parsa60@yahoo.com

4:01 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام .
فیلم گی پسر با پسر زیر ۱۴ سال خواستین ایمیل بدین.

pesardoost23@gmail.com

3:03 PM

 
Anonymous Anonymous said...

فیلم سکس پسر با پسر زیر ۱۵ سال ایمیل بده

نمونه عکس از فیلم:
http://up.blnt.in/uploads/aks17.jpg

ایمیل:pesardoost23@gmail.com

3:20 PM

 
Anonymous ashkan said...

www.collectionbetter.ir
بسیار عالی بودش

8:36 PM

 
Blogger masood parandeh said...

سلام من هستم

11:22 PM

 
Blogger masood parandeh said...

سلام من هستم

10:13 AM

 
Blogger masood parandeh said...

سلام بزنگ09162327619

10:48 AM

 
Blogger saleh salehnezhad said...

تو کل عمرم همیشه بکن بوودم...و احساس مردانه..دنبال یه پسر که واقعا کم سن و دنبال پول نباشه اول احساس و علاقه براش مهم باشه و بتونه عین یک زن کنارم باش و منو از همه جهت تخلیه کنه..اول روحی بعد جسمی..میخام کار زن رو بکنه واسم ترجیحا پسرایی ک وضعیت مالی خوبی دارن چون من خودم اوضاع مادی درستی ندارم و نمیتونم خرجشو بدم فقط میخام احساسی باهام باشه میخام با روحیه لطیفش منو اروم کنه میخام واقعا اهل زندگی و تک پر خودم باش نه دم پر همه...فقط فقط بده یا مفعول یا احساس لطیف داشته باشه و مشهدی..زیر20...
خودم24سالمه بدنم ورزشکاری..قدم170..وزنم70...فقط ساکن مشهد...و دنبال عشق و محبت
09335275586

11:55 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام به همه. من سیامک هستم 25 سالمه و مفعولم با بدن سفید. فاعل با جنبه خوش اخلاق و سالم بالای 35 سال برای سکس حضوری میخام. بیاین یاهو مسنجر یا ایمیل بدین. ایمیلم siamakahangar

11:54 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام به همه. من سیامک هستم 25 سالمه. مفعولم، رنگ بدنم هم سفیده. فاعل با جنبه و با اخلاق خوب و سالم بالای 35 سال برای سکس حضوری میخام. لاین و تلگرام ندارم بهم ایمیل بدید و بیاین یاهو مسنجر منتظرتونم. آدرس ایمیلم siamakahangar@yahoo.com

11:56 AM

 
Blogger amir said...

سلام امیر هستم تهران مکان دارم 25 ساله کسی که حسابی ساپورت مالی کنه پیام بده همه جوره پایه هستم دوجنسه ام باشه هستم سن پایین باشه 09365597904

2:29 PM

 
Blogger Miti Asadi said...

ساک میزنم پولی خاستی بیا تلگرام ۲۳ سالمه قد ۱۶۵ وزن ۶۴ از تهران فقط
تلگرام @parsa_212
09332627452

3:44 PM

 
Blogger Miti Asadi said...

ساک میزنم پولی خاستی بیا تلگرام ۲۳ سالمه قد ۱۶۵ وزن ۶۴ از تهران فقط
تلگرام @parsa_212
09332627452

3:45 PM

 
Blogger Miti Asadi said...

ساک میزنم پولی خاستی بیا تلگرام ۲۳ سالمه قد ۱۶۵ وزن ۶۴ از تهران فقط
تلگرام @parsa_212
09332627452

3:53 PM

 
Blogger کیا میا said...

من 26 سالمه گی نیستم ولی دوست دارم بدم کاملا هم مردونم بدنمم مو داره ولی کونم تميزه دوست داشتي بکنيم بگو شمارمو بهت بدم بيام کووونم بزاری

9:08 AM

 
Blogger کیا میا said...

یکی بیاد منو بکنه آه مردم 26 سالمه مردونم بدم مو داره ولی مونم آمیزه سوراخ تنگه یه کيره خوش فرم ميخام کسی اینجا دوست داره منو بگاد بگه بیام پیشش جرم بله ،بابا یه کیر بدین بمن دیگه کیر ميخام کييييير

10:17 AM

 
Blogger کیا میا said...

This comment has been removed by the author.

10:24 AM

 
Blogger کیا میا said...

زنگ بزنین بیام کون بدم بهتون جرم بدین 09195657408 بچه خوباش زنگ بزنه تخمی نباشه به بچه خوباش سوراخمو ميدم

10:32 AM

 

Post a Comment

<< Home