Wednesday, February 08, 2006

کردن کون سیاوش
سلام سینا هستم. میخوام خاطره کردن کون سیاوش رو براتون تعریف کنم. سیاوش یک پسر خوشگل و خوش هیکل بود که در همسایگی ما بود. اون موقع من بیست سالم بود و سیاوش چهارده ساله بود. سیاوش پسری بود با پوست سفید و موهایی روشن و بدنی بدون مو با کونی گرد و قشنگ از اون کون های زیبا و قشنگ. این سیاوش دو تا خواهر داشت به نام های شکوه و میمنت که بیشتر بچه ها دنبال اونها بودند و انصافا هم دخترهای زیبایی بودند ولی من همیشه دلم میخواست که برادرشون رو بکنم. به همین علت مدتی بود که با سیاوش گرم گرفته بودم و بیشتر به هم نزدیک شده بودیم. یک روز ظهر قدم میزدم و منتظر بودم که سیاوش از مدرسه بیاد و نقشه ام را پیاده کنم. ساعت حدودای یک بود که دیدم داره با کیف و کتاب از مدرسه بر میگرده نزدیکش شدم و نقشه ام را شروع کردم. بهش گفتم یه فیلم توپ گرفتم بیا بریم خونه ما ببینیم اونم از خدا خواسته گفت باشه و موافقت کرد که به خونه ما بریم. کامپیوتر رو روشن کردم و فیلم مورد نظر رو گزاشتم. چند دقیقه ای به دیدن فیلم گذشت و فیلم داشت صحنه تجاوز دو تا مرد سیاه پوست به یک پسر بچه سفید رو نشون میداد. یکیشون کیر گنده و سیاهشو کرده بود تو دهن کوچولوی پسرک و اون یکی کیر گندشو به کون پسر کوچولو میمالید. من و سیاوش هم روبروی کامپیوتر روی تخت من دراز کشیده بودیم و داشتیم این صحنه رو میدیدیم. خیلی آروم دستم رو از روی شلوار به کیر کوچولوی سیاوش رسوندم و اونو نوازش دادم و متوجه شدم که شق کرده ، کیرشو از روی شلوار آروم میمالیدم و اونم هیجان زده شده بود و معلوم بود که از این کار من خوشش اومده. چند دقیقه ای کیرشو از رو شلوار نوازش میکردم. فکر نمیکردم که به این راحتی اجازه بده که بهش دست بزنم ولی حالا میدیدم که هیچ مقاومتی نمیکنه و داره حال میکنه. بهش گفتم برگرد و دراز بکش میخوام کونتو بمالم و ماساژ بدم همونطور که چشماش مانیتورو همراهی میکرد دراز کشید و کون شو در اختیار من قرار داد. از رو شلوار مشغول مالیدن کونش شدم و گاهی به سوراخش با دست فشاری می آوردم. اونم گاهی ناله ای میکرد. حسابی از مالوندن کونش هیجان زده شده بودم. دستمو زیر شکمش بردم و دکمه شلوارشو باز کردم و شلوارشو در آوردم. صحنه ای که میدیدم خیلی شهوت انگیز و تحریک کننده بود. کون سفید و تپل مپل یک پسر بچه چهارده ساله که حالا در اختیار من بود. خیلی آروم از روی شرت مشغول مالوندن کونش شدم و کونشو حسابی میمالوندم. حالا دیگه شرتشم در آورده بودم و اون کون سفید و ناز جلوی من روی تخت دراز کشیده بود. حسابی میمالیدمش و ازش لذت میبردم. دو تا متکا زیر شکمش قرار دادم تا کون گردش قلمبه تر و قابل دسترس تر بشه. کمی کرم اطراف سوراخ کونش مالیدم و خیلی آروم شروع کردم به تحریک کردن سوراخ کونش ، خیلی آروم انگشتمو وارد اون سوراخ کون تنگش کردم یه جیغ کوچولو کشید ولی معلوم بود که حسابی تحریک شده و دلش میخواد که بیشتر انگشتمو تو کونش بفرستم. خیلی آروم انگشتمو میفرستادم تو کونش تا اینکه انگشتم تا آخر رفت تو اون کون سفید و تپلی. مدتی صبر کردم که کونش عادت کنه و شل بشه بعد خیلی آروم شروع به عقب و جلو کردن انگشتم توی سوراخ کونش کردم. حالا سیاوش اینقدر خوشش اومده بود که خودش کون قشنگشو بالا پایین میکرد جیغ میکشید و لذت میبرد. منم شروع کردم به فرو کردن دو تا از انگشتام تو کونش ، کون کوچولو و تنگش حالا داشت دو تا از انگشتای منو می بلعید ، کونش حسابی باز شده بود و سیاوش با ناله های شهوت ناکش کیرمو حسابی راست کرده بود. بلندش کردم خودم رو تخت دراز کشیدم و گفتم حالا همونطوری که تو فیلم دیدی کیرمو بخور و اونم کیرمو تو دستاش گرفت و بعد وارد دهنش کرد و شروع کرد به ساک زدن. حالا ساک نزن کی بزن. اینقدر خوشگل کیر میخورد انگار صد ساله که کیر میخورده. حسابی از اینکه یه پسر بچه برام ساک میزد داشتم لذت می بردم. بهش گفتم خوبه بلند شو به ایست کنار دیوار ، اونم اطاعت کرد و کنار دیوار ایستاد بهش گفتم دستها به دیوار ، کنار دیوار ایستاده بود دستهاشو به دیوار زده بود و کون سفید و کوچولوشو قمبل کرده بود و در انتظار کیر من بود که بیاد و اون کون ناز و قشنگشو بکنه. به کیرم اسپری بی حسی زدم و جلو رفتم ، خیلی آروم کیرمو به اطراف سوراخ کونش میمالیدم و سیاوش ناله میکرد. آروم سر کیرمو وارد سوراخ کونش کردم و با فشار های کوچولو کیرمو جلو میبردم تا کیرم تمام کونشو پر کرد. حسابی حال کرده بود. و کونشو عقب جلو میکرد از اینکه یه کیر گنده تو کونش داشت نهایت لذت رو میبرد. کمرشو گرفته بودم و کیرمو تو اون کون سفید و ناز عقب جلو میکردم و سیاوش مرتب ناله های شهوتناک سر میداد. فکرشم نمیکردم این پسر بچه اینقدر قشنگ کون بده. کمرشو گرفته بودم و با سرعت بیشتری داشتم رو کون قشنگ و سفیدش تلمبه میزدم. حسابی کونشو عقب جلو میکردم و گاهی با دست ضربه ای به اون لمبرهای سفید و قشنگش میزدم و اونم یه ناله یا جیغ شهوت انگیز تحویلم میداد و دوباره به تلمبه زدن کیر کلفتم تو اون کون سفید و قشنگ ادامه میدادم. بعد از بیست دقیقه ای که سرپایی کونشو گائیدم بهش گفتم بخواب رو تخت دوباره دو تا بالش زیر شکمش گذاشتم تا کونش قلمبه بشه و کیرمو دوباره فرستادم تو اون کون زیبا و قشنگ نمیدونید چه حالی داره کردن کون یک پسر بچه ، یک کون سفید و کوچولو و گرد و تر تمیز و قشنگ. نمیدونید وقتی رو تخت خوابیده بود و کونشو قمبل کرده بود چه صحنه زیبا و شهوت انگیزی بود یه پسر کوچولو با یک کون کوچولو و سفید که روی تخت دراز کشیده بود و کونش انتظار یک کیر کلفت رو میکشید تا حسابی بکندش و از هم لذت ببرن. حالا رو سیاوش خوابیده بودم و کیرمو تو کونش عقب جلو میکردم و آبم اصلا خیال اومدن نداشت ، اسپری کار خودش کرده بود ، کمی اسپری هم به کون سیاوش زدم که زیاد دردش نیاد آخه میخواستم با شدت بیشتری تلمبه بزنم ، همین کارم کردم و حالا کمر سیاوش رو گرفته بودم و با شدت هر چه بیشتر مشغول گائیدن کون سیاوش بودم حسابی زیر کیرم حال میکرد و از اینکه یک کیر کلفت تو کونش عقب و جلو میرفت حسابی لذت می برد مخصوصا حالا که سوراخش یه مقدار بی حس شده بود. میگفت تند تر بکن تندتر منو بگا. منم از این حرفهاش بیشتر تحریک میشدم و کونشو با شدت هرچه بیشتر میگائیدم. یه بیست دقیقه ای مشغول تلمبه زدن رو کونش بودم و حسابی خسته شده بودم. دراز کشیدم و گفتم نوبت توئه بیا ببینم پسر کوچولو ، بیا نشون بده چطوری بلدی یه کیر گنده رو بخوری و ساک بزنی. اونم اومد و مثل کسی که غذای مورد علاقه ش جلوی روشو مشغول خوردن کیرم شد اینقدر قشنگ کیرمو میخورد و میلیسید که حالا هم که یادم میفته کیرم حسابی راست میشه. خلاصه یه ده دقیقه ای کیرمو از بالا تا پایین خورد آبم داشت می اومد بهش گفتم آبم داره میاد سیاوش گفت آخ جون و با سرعت بیشتری کیرمو ساک زد و همه آبم با فشاری باور نکردنی توی دهن کوچولوش خالی شد ولی سیاوش ول کن نبود و باز کیرمو میخورد خیلی صحنه قشنگلی بود یه پسر کوچولو با یک کیر گنده در دهن که آبش از کنار لبای کوچولوش سرآزیر شده بود. آبمو تا ته خورد. مدتی کنار هم دراز کشیدیم بعد رفت دستشویی خودشو تمیز کرد لباساشو پوشیدو خداحافظی کرد و رفت. اون روز برای من روز خیلی خوبی بود.

123 Comments:

Anonymous Anonymous said...

fekr konam bade inke koonesh az bi hesi dar oomad ta 1 hafte natooneste dorost rah bere az dardesh

7:33 PM

 
Anonymous Anonymous said...

جون... کردن پسر نوجوون بهترین لذت دنیاست.

2:14 AM

 
Anonymous Anonymous said...

یادش بخیر اولین بار تو سن 15 سالگی به یکی از همکلاسیهام که کیر خیلی کلفتی داشت کون دادم و تا 2 روز نمیتونستم رو صندلی سفت بشینم.جون راست کردم

3:49 AM

 
Anonymous Anonymous said...

یادش بخیر اولین بار تو سن 15 سالگی به یکی از همکلاسیهام که کیر خیلی کلفتی داشت کون دادم و تا 2 روز نمیتونستم رو صندلی سفت بشینم.جون راست کردم

3:49 AM

 
Anonymous Anonymous said...

یادش بخیر اولین بار تو سن 15 سالگی به یکی از همکلاسیهام که کیر خیلی کلفتی داشت کون دادم و تا 2 روز نمیتونستم رو صندلی سفت بشینم.جون راست کردم

3:49 AM

 
Anonymous Anonymous said...

با عرض سلام و کس ننه خالی بند!اما اگه نبستی بازم کس ننه بچه بازت !

و در آخر

بازم کس ننت با میمنت!

11:54 PM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام گردید روحش شاد

8:48 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Khak bar saret konand ke rafti soraghe pesar bacheye 14 saleye nabalegh...mageh adam bozorg ghaht bood bache-baze pedofile kesafat.

Man zedde e'edame hamjensbazan hastam, vali e'edame pedofilhayee mesle to vajebe.

5:05 AM

 
Anonymous Anonymous said...

You are a disgusting pedophile. DISGUSTING!

5:06 AM

 
Anonymous Anonymous said...

جوون.منم خیلی دوست دارم کون پسرهای خوشگل و نوجوون بزارم.خودم هم از سنت 15 سالگی کون دادم.

7:13 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام میدونستی که تعریف کردن گناه از انجام خود گناه گناهش سنگینتره؟امیدوارم بتونی جواب این کثافت کاریهاتو بدی-راستی درسته که مشکل روانی داری وداری خالی میبندی ولی بهت تبریک میگم چون هرکس با خوندم این شروورا مرتکب گناه بشه ائن گناه وبه پای تو هم مینویسن وباید اون دنیا جوابگو باشی-شاید خدا اون گناهات وبذاره سر جوونیت وببخشه ولی فکر نمیکنم از اینا بگذره.حالا خود دانی

1:44 PM

 
Anonymous Anonymous said...

manam zeyad jalgh mezanam roze 2bar 09121861872

6:34 PM

 
Anonymous Anonymous said...

دیشب رو بار کون دادم.خیلی حال داد

11:54 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من یه پسر خوشگل و سفید به نام کوروش هستم و عاشق کون دادن . 15 سالمه و کونم بدون مو و چاقاله . تازه همین الان که دارم این مطلب را می نویسم تو خونمون در حال کون دادن به پسر همسایمون هستم و خیلی حال میده . هرکی میخواد منو بکنه بگه تا آدرسو شماره تلفن بدم

1:51 AM

 
Anonymous LGBT/IRQR said...

بنیاد همجنسگرایان ایران " بی نهایت برای تو نویسنده ی چنین وبلاگی و اعمال کثیفی که با افتخار از انجام آنان می نویسی متأسفم . تو و امثال تو که بچه باز و منحرفند آبرو و حیثیت ما همجنسگرایان و اقلیت دگرباشان ایران را لکه دار می کنند و در چنین وضع نابه سامان به ما اقلیت دگرباش درایران داریم و تحت فشار مصیبت بارترین آزارها ٰ شکنجه ها و کشتار هستیم افراد بی وجدانی مثل تو با بیان این هرزه گوییها و پورنوپردازیهای کثیفتون وضع و روز ما اقلیت بی پناه دگرباش را در ایران سیاهتر می کنید . فقط برات متأسفم ... متأسف

12:06 AM

 
Anonymous LGBT/IRQR said...

بنیاد همجنسگرایان ایران " بی نهایت برای تو نویسنده ی چنین وبلاگی و اعمال کثیفی که با افتخار از انجام آنان می نویسی متأسفم . تو و امثال تو که بچه باز و منحرفند آبرو و حیثیت ما همجنسگرایان و اقلیت دگرباشان ایران را لکه دار می کنند و در چنین وضع نابه سامان که ما اقلیت دگرباش درایران داریم و تحت فشار مصیبت بارترین آزارها ٰ شکنجه ها و کشتار هستیم افراد بی وجدانی مثل تو با بیان این هرزه گوییها و پورنوپردازیهای کثیفتون وضع و روز ما اقلیت بی پناه دگرباش را در ایران سیاهتر می کنید . فقط برات متأسفم ... متأسف

12:09 AM

 
Anonymous Anonymous said...

داداش،ما خودمون این کاره ایم...می خوای مارا گول بزنی؟
من خودم دو ساله که تو کف یکی از بهترین دوستامم،هنوز نتونستم به کونش دست بزنم،حالا تو به این راحتی ترفو گائیدی؟
جان ما از این دروغ ها دست بردار،مگه پسره جنده ی که با کون دادن و خوردن آب تو حال کنه؟

2:35 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من هم دوست دارم تو کونت بذارم کوروش ادرسو بده تا بیام

11:40 AM

 
Anonymous Anonymous said...

كون دادن خيلي درد داره چون يه بار دادم

9:55 AM

 
Anonymous Anonymous said...

چه مسخره تو عمرم سه تا دختر کردم یک پسر هم روش ولی می دونی دختر از سه جا میده دهنش ولباشم که می دونی

10:22 PM

 
Anonymous Anonymous said...

قم و اراک // سلام به همه دوستان //
چی میشه یکی هم پیدا شه کون ما بزاره باورکنید تا حالا تجربه نداشتم اما دیوانه وار دوست درام کون بدم البته شاید هم کردن هم خوب باشه . ساک زدن هم دوست دارم اگه کسی از قم یا اراک هستش بهم پیام بد ه
hasam800@yahoo.com

3:35 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام
به همه ی همجنس بازان کثیف
امیدوارم از اعمالی که انجام میدید پشیمان شوید
شما کون بچه ها رو میکنید اونم به زور ولی ما با عشق بازی خود را ارضا میکنیم
باشد که دست از این کثافت کاری ها بردارید......
باشه آخه کون یه بچه گذاشتی بعدش چی...؟
ولی برو عشق بازی تا زنده هستید عاشقید

1:57 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Vaghean baratun m0tasefam.delam vase qeyrate irani tang sh0de!

3:12 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من یک دوست پسر واقعا خوشگل خوش تیپ واسه رفاقت عاشقانه میخام اگه دوست دارید زنگ بزنید 09370984027
amirabdollahe@yahoo.com

6:38 PM

 
Anonymous Anonymous said...

آقا كجايي بيام كونت بزارم تو كه اين مزخرفاو از كونت در مياري مي نويسي حقته كونت بزاريم تا حال كني

10:24 AM

 
Anonymous Anonymous said...

خوب کسشر میگا
کیر تو دهنت . کونده

2:09 AM

 
Anonymous Anonymous said...

برو ده احمق
توو امثال تو آبروی ما بی ال هارو میبرید
با این داستان های کثیفتون
اسم ما رو هم خراب میکنید
عمر اگه تا حالا یه نفر هم کرده باشی
تو همش کون دادی
عقده ای و ابنه ای شدی
بدبخت
توی آشغال هستی
که این داسنان های احمقانه رو مینویسی
اسم ما بی ال ها رو حراب میکنی
واست متاسف هستم
و از خدای یکتا طلب مغفرت و آمرزش واست میکنم
شاید ببخشیدت و توفیق این رو بهت بده اصلاح بشی و دست از کارهای احمقانت بکشی

4:20 PM

 
Anonymous امیر عبدالهی said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous امیر عبدالهی said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous امیر عبدالهی said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous امیر عبدالهی said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous Anonymous said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous Anonymous said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous Anonymous said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous Anonymous said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:22 AM

 
Anonymous Anonymous said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:23 AM

 
Anonymous Anonymous said...

طرف عشقش میکشه میخاد گناه کنه به شما چه من امیر 23 سالمه اردبیلی.چ راستش من ارزوم دوستی رفاقت صمیمانه با یک پسر خوشگل سفید سوسول فشن سکسی هست که از
خوش اخلاق وبا معرفت باشه اگه از دور و اطراف باشه عالیه شماره تماسم
09370984027

3:23 AM

 
Anonymous داریوش said...

خاک تو سرت

8:04 AM

 
Anonymous Anonymous said...

http://www.njimages.net/wp-content/uploads/2011/05/Azov_Films_Winter_Boys_0012.jpg

12:53 AM

 
Anonymous Anonymous said...

زير 18سال پسر كسي سراغ نداره

3:44 PM

 
Anonymous Anonymous said...

داستاه سكس پسر هم بزار
الان يك شيشه تو كونمه اينو مي نويسم

3:49 PM

 
Blogger MAHDY said...

عجب کوس کش خالی بنده..نوشته وسطای فیلم بود که یه سیاه پوسته کیر شو کرده تو دهن بچه سفیده یکیشم کرده تو کونش کوس کش دروغگو.اگه پیشم میبودی همچین میکردمت که تا فی خالدونت بسوزه .کوس کشه چاخان

4:42 AM

 
Anonymous Anonymous said...

كاشكي كاباره براي كردن پسرهاي نوجوان هم وجود داشت

9:28 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من اولين سكسمو تو 12 سالگي با پسر همسايه انجام دادم بعد از ديدن فيلم سكس
بدنهامون بدون مو وسكسي بود

6:03 PM

 
Anonymous Anonymous said...

man human kun midam 09125004145+9126032880..9197070523.

6:16 PM

 
Anonymous Anonymous said...

(gay do tarafe (m 18 hastam 09127095264

5:06 PM

 
Anonymous reza said...

خواهر اون کسی رو گاییدم که همچین بلاگی رو درست کرده

4:34 AM

 
Anonymous محمد said...

بی شرف بی خانواده برو بمیر با این کارای کثیفت.

2:55 AM

 
Anonymous Anonymous said...

09130164357 YE DUSTE KHUB MIKHAM

4:28 AM

 
Anonymous Anonymous said...

نویسنده این وبلاگ ، به گا رفت ، هم این دنیا گاییده شد هم تو اون دنیا گاییده میشه

4:49 PM

 
Anonymous Anonymous said...

كيرم تو كونت
كيرم تو حلقت
كيرم لا پات
كيرم لا موهات
كيرم تو گوشت
كيرم تو چشمت
كيرم لا انگشتات
كيرم تو هيكلت
ممانتم ديشب اينجوري گاييدم
كس كش بي ناموس
مادر جنده
كس عمت
كس خالت
كس مادر بزرگت
كس همه اقوامت تو همه اعصار از گذشته و حال و آينده
آبم تو تو صورتت
سرتاسر هستي تو گاييدم
اميدوارم خوشت اومده باشه

11:08 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من يك پسر 18 ساله كوني هستم كونم بدون مو وسفيده

11:41 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من يك پسر 18 ساله كوني هستم كونم بدون مو وسفيده

11:41 PM

 
Anonymous علی کونی said...

علیرضا هستم خوشگل و با کونی سفید کون می دم خونه خالی هم موجوده
09176767886

7:51 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام همیشه ارزو داشتم یکی رو داشته باشم مثل این داستان جمعه ها یا پنج شنبه ها که کسی خونمون نسیت بیاد من رو تا صبح بکنه ولی افسوس هیچکی مقل من پیدا نمیشه که هم بده هم بکنه من 17 سالمه کاری هم جز جق و درس خوندن ندارم اگه کسی هم سن و سال خودم یا کوچیکتر هست به من زنگ بزنه 09198054382

4:12 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام همیشه ارزو داشتم یکی رو داشته باشم مثل این داستان جمعه ها یا پنج شنبه ها که کسی خونمون نسیت بیاد من رو تا صبح بکنه ولی افسوس هیچکی مقل من پیدا نمیشه که هم بده هم بکنه من 17 سالمه کاری هم جز جق و درس خوندن ندارم اگه کسی هم سن و سال خودم یا کوچیکتر هست به من زنگ بزنه 09198054382

8:02 PM

 
Anonymous ... said...

modire siat lotf kon weblogeto hazf kon shomare ye man be eshtebah tooye in siat gozashte shode oon koniam ke inkaro karde ...

11:56 PM

 
Anonymous Anonymous said...

salam khedmate hame gay baza.

man bache gazvinam va be andazey mohaye sareton kon kardam.
va bar asase tajrobe migam in dastan vagheiy.
harki mige doroghe biyad man khodam hamin dastano ro saresh piyade konam.

11:22 PM

 
Anonymous Anonymous said...

..gazzin..
shomay ke eshtebah shode shomarat dige charey nadari bayad bedi bad beri.konet parast.

11:27 PM

 
Anonymous Anonymous said...

..ghazvin..
tashakor az modire siat.
mikonam kesi behesh bekhad chap negah konea.

11:31 PM

 
Blogger amir said...

من رضا از تهران یک پسر خوشگل 18 تا 20 سال میخام خون مجردی دارم و از نظر مالی هم خوب تامین میکنم09388089857

3:48 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من آرش هستم گی از تهران لطفا دوستان مفعول البته پسر و خوشگل و زیر 24 سال به من ایمیل بزنند
arash2883@yahoo.com

6:30 PM

 
Anonymous Anonymous said...

منم تا 15 روز پیش نداده بودم تا اینکه 15 روز پیش دادم عجب حالی داد
40 سالمه
09363814202
ama9363814202@yahoo.com
میدم

2:51 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام من اسداله 40 سالمه
دنبال یه دوست گی توپ میگردم
برای دوستی دائمی
قدم 177
وزنم 100
شماره من 09363814202
ای دی من
ama9363814202@yahoo.com
دو طرفه اگه نبوئ یک طرفه میدم بهش
منتظر اس شما هستم

2:59 PM

 
Anonymous Anonymous said...

خودت رو خفه نكني حالا
ته تهش بايد يه روز در ميون بزني

10:14 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام باربد هستم دنبال یه پسر خوشگل مثل خودم هستم البته مفعول باشه bk32@ymail.co
m

7:53 PM

 
Anonymous Anonymous said...

بازم سلام به همه

8:56 PM

 
Anonymous Anonymous said...

از اولین باری که دادم تعداد 9 نفر مشتی گائیدند منو چه حالی میده همه میگن این کون کون 40 ساله نیست ولم نمیکنند
09363814202

9:08 PM

 
Blogger Amir Azizi said...

من امیر 28 ساله ازتهرا دنباله یه پسره زیر 30 سال برایه سکس aziziamir373@gmail.com

1:37 AM

 
Anonymous Anonymous said...

kash khatereye dadane khodet ro ham migofti-aval bar key va ki toro kard?

8:11 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام به همه.مهران هستم 23 سالمه.مثل زنم.کون میدم ساک هم میزنم دنبال مرد سن بالای 34 هستم که بکن باشه.هر طور دلش بخاد بهش حال میدم.براش ارایش هم میکنم لباس زنانه هم میپوشم ولی باید برام بخره.دوستتون دارم.بهم ایمیل بدید
setareabi_69@yahoo.com

10:11 PM

 
Anonymous Anonymous said...سلام به همه.مهران هستم 23 سالمه.مثل زنم.کون میدم ساک هم میزنم دنبال مرد سن بالای 34 هستم که بکن باشه.هر طور دلش بخاد بهش حال میدم.براش ارایش هم میکنم لباس زنانه هم میپوشم ولی باید برام بخره.دوستتون دارم.بهم ایمیل بدید
setareabi_69@yahoo.com

10:13 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Hasanam 23 salame baby face am korosh bem zang bezan ke migi 15 salete ke hesabi hal bet bedam, khoob mikonam khoone mojaradiam daram,shomaram 09335392947 kase dgeyiyam ke zire 17 saleshe darkhedmatam.

10:02 AM

 
Anonymous هیرسا said...

در این اینجا دیدم نوشتن که صاحب این وبلاگ اعدام گردید باید بگم کس و شر نگو یارو سر حال و سالم تو خونشه

4:21 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام
من کون دادن رو خیلی دوست دارم. تا سن ۱۵ سالگی به چندال از دوستام میدادم ولی همیشه منو درمالی می کردن و هیچکدوم تا اون موقع تو سوراخم نکرده بود تا اینکه یک شب بعد از یک مهمانی خونه یکی از دوستام که دو سال از من بزرگتر بود موندم. دوستم یه تخت دو نفره داشت. وقتی روی تخت بودیم حشری شدم و شورت و شلوارم رو کشیدم پایین و بش گفتم میایی بکنیم؟ اون هم از خدا خاسته اومد روم. با انگشتاش تف زد سر کیرش و کرد توم. اولش اونقدر درد داشت که گفتم آخ آخ ولی بعدش خوب شد و سریع آبم اومد و ریخت روی دشکش. اون چند بار دیگه کیرش رو درآورد و کرد تو کونم دوباره تا آبش اومد و ریخت تو کونم. بعدش رفتم دسشویی چون فکر میکردم هنوز یه چیزی تو کونمه. تا حالا کلی به یاد این دادنم جلق زدم و با سوراخم بازی کردم. کاشی دوباره این دوستم رو میدیدم که بش بیشتر کون بدم. دوست دارم موقع کردنم به فش خار و مادر بده...

9:00 AM

 
Anonymous Anonymous said...

کاشکی این دوستم این کامنت رو بخونم و بیاد دوباره کونم بزاره

9:01 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام دوستان من حنیف هستم 23 سالمه دنبال یه پسر خوشل هستم که با من همجنسی کنه فقط زیره 23 سال باشه بهتره به هر دو طرف هستم و اهل گی هستم خیلی حشری هستم منتظر هستم 09332684581

10:01 PM

 
Anonymous علی said...

کون دادن مزه داره. من از دوره دبستان دوس داشتم بدم. کلاس چارم بودم به پسرخالم دادم کیرش کوچیک بود خودش سه سال از من کوچیکتر بود تا ته کرد.با همین رفاقتو ادامه داد تا کیرش مردونه شد با هم رفتیم حموم وسط آب و بخار هردو حشری شدیم جلوش خم شدم کامل کیرش تو چاک کونم بود گفتم شروع کن دیگه همون اول کمر کیرشو گرفت مالید در کونم اوف یادم میاد حال میکنم حسابی تف زد خودمم زدم راحت تا ته کرد منو وسط گاییدنش اب من پرید.

3:34 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام
24سالمه و شیراز زندگی میکنم...فاعل هستم
ی دوست مفعول زیر20واسه دوستی و سکس میخام..کیرم20سانت و کلفت هستش
9370692295

12:17 AM

 
Anonymous hamed arak said...

گی اراک میخوام 29 سالمه. قد 178.وزن 85 از اراک . گی برای دوستی و سکس میخوام. مکان هم دارم.شمارمه

7:16 PM

 
Anonymous hamed arak said...

گی اراک میخوام 29 سالمه. قد 178.وزن 85 از اراک . گی برای دوستی و سکس میخوام. مکان هم دارم.شمارمه
09182940207

7:17 PM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام
من ی کیر 20سانتی کلفت دارم..کی میخادش؟؟؟
مفعول زیر 20 از شیراز میخام..من شیراز هستم
9370692295

7:48 PM

 
Anonymous Anonymous said...

من یک پسر دبیرستانی می خوام برای سکس دو طرفه
پول هم بهش میدم
saman_cza@yahoo.com

7:10 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من یک پسر دبیرستانی می خوام برای سکس دو طرفه
پول هم بهش میدم
این آیدی درسته
amir_cza@yahoo.com

7:11 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من امیرم یک پسر دبیرستانی می خوام برای سکس دو طرفه
amir_cza@yahoo.com

7:17 AM

 
Blogger mohsen baghri said...

دوست داشتی اس بده09369137677

11:25 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09106171490

1:49 AM

 
Blogger amir madady said...

سلام منم میخوام

3:53 PM

 
Blogger amir madady said...

سعید ادرس بده من پایتم

3:54 PM

 
Blogger amir madady said...

میشه یه بارم به من بدی

3:55 PM

 
Blogger amir madady said...

میشه یه بارم به من بدی

3:55 PM

 
Anonymous Anonymous said...

فیلم گی پسر با پسر زیر 15 سال دارم.

ایمیل بدید

pesardoost23@gmail.com

10:45 AM

 
Blogger Sina Hosaini said...

میخام بکنمت

12:58 PM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

3:45 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

3:46 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

3:47 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

3:52 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

3:54 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

3:55 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

4:13 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

4:17 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 29 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده manhunt_margehshoom ایدی منه پیام بگذاری با شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09013072269

4:19 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام مرتضی 25ساله از کرج دونبال یه دوست برای مشروب خوری گشتن سکس وغیره میگردم 09195213982فقط. زیر 26 باشه اس بدیدر

6:46 PM

 
Anonymous سامی said...

سلام من 18 سالمه بچه خوشگلم .و لاغر اندام . 175 قدم 60 وزنم . دوست دارم ی بار ک شده لاپایی بدم و آگه خوشم اومد سوراخی هم میدم . شمارمو میزارم ولی فقط وایبر . لاین . واتساپ . تلگرام جواب میدم . 09373824912

1:00 PM

 
Anonymous سامی said...

سلام من 18 سالمه بچه خوشگلم .و لاغر اندام . 175 قدم 60 وزنم . دوست دارم ی بار ک شده لاپایی بدم و آگه خوشم اومد سوراخی هم میدم . شمارمو میزارم ولی فقط وایبر . لاین . واتساپ . تلگرام جواب میدم . 09373824912

1:05 PM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 35 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سن35 قد175 وزن 65 سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09372085540

4:28 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 35 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سن35 قد175 وزن 65 سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09372085540

4:29 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 35 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سن35 قد175 وزن 65 سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر09378552134

5:19 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 35 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سن35 قد175 وزن 65 سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر manhunt_margehshoom 09186998729

2:36 AM

 
Anonymous Anonymous said...


سعید 35 زنونه پوشم قیافم خیلی معمولی سن35 قد175 وزن 65 سبزه مرد سن بالا میخوام کی برا امشب مکان و لباس زنونه دامن خیلی بلند و خیلی گشاد شورت شلوارک سوتین پیرهن گشاد داره مخصوصا دامن بلند و گشاد بیام براش بپوشم لاپای میدم ساک میزنم اگه مکان و لباس نداری پیام نده شماره تماس تهران از رسالت تا پیروزی و اسلام شهر manhunt_margehshoom 09186998729

2:37 AM

 
Blogger Arsham. marcodesivo@yahoo.com said...

Email bede
marcodesivo@yahoo.co.uk

1:52 PM

 
Anonymous Anonymous said...

مفعولم از تهران ۲۲ سالمه سکس پولی میکنم بدنم سکسی۱۶۵ ۶۰ خوش سکس بیبی فیس مکان ندارم.لطفا
.اقایونی که میتونن ساپورت کنن تماس بگیرن
۰۹۳۳۲۶۲۷۴۵۲

3:03 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام
25 سالمه و فاعل هستم. قد 172 و وزن 62.
قم زندگی میکنم ولی تهران هم میام.
دنبال یه پسر ناز مفعول یا زنپوش هستم برای زندگی.
قیافم به حد کافی خوب هست.
اگه کسی هست که بفهمه دوست داشتن یعنی چی پیام بدید.
بالای 25 سال پیام ندن.
اگه دنبال عکس و از اینجور بچه بازی ها هستی پیام نده.
فقط اگه گی واقعی هستی پیام بده. دنبال کونی بازی نیستم. دنبال عشقم.
اد کنید
gayboyever@yahoo.com

11:52 AM

 
Blogger سعیدکیرقشنگگ said...

سلام ۳۳سالمه فاعل هستم کیرم خیلی خوش فرمه یه مفعول زیر۲۵سال ازاراک اس بده۰۹۳۵۷۱۶۲۶۶۴

2:40 PM

 
Blogger Unknown said...

زنگ بزن 09122236710

9:01 AM

 
Blogger ابوذر کریم زاده said...

زنگ بزن 09122236710

9:01 AM

 
Anonymous سکس تل پر حرارت said...سکس تل پر حرارت! دخترای ناز و مهربون و همیشه حشری که دنبال یه سکس تل توپ و با حال و داغ میگردن زنگ بزنن تا سکس تل کنیم.لطفا فقط خانما بزنگن اقایون زنگ نزنن. 09389424890 سکس تل هام خفن و همه جورست در حد المپیک!دخترایی که فوق العاده حشرن بزنگن تا اب کسشونوبخورم. اشکان 09389424890
هر کیم روش نمیشه بزنگه یه اس خالی بده خودم میزنگم بهش.مرسی

8:27 PM

 
Anonymous Anonymous said...

همه اینها دروغ میگن شمارشون هم دروغیس

2:30 AM

 
Anonymous Anonymous said...

همه اینها دروغ میگن شمارشون هم دروغیس

2:30 AM

 
Anonymous Anonymous said...

همه اینها دروغ میگن شمارشون هم دروغیس

2:30 AM

 
Blogger amir said...

امیر هستم ۲۶ ساله غرب تهران مکان دارم وزن ۸۰ و سفید ۵۰تومن میگیرم کون میدم
09365597904

2:08 PM

 
Blogger amir said...

امیر هستم ۲۶ ساله غرب تهران مکان دارم وزن ۸۰ و سفید ۵۰تومن میگیرم کون میدم
09365597904

2:13 PM

 
Blogger کیا میا said...

کیا میا هستم کون میدم هرکی دوست داشت منو بگاد زنگ بزنه بچه خوب باشه نه درو 09195657408داهاتي من مردونم ولی عاشق کون دادنم

10:59 AM

 

Post a Comment

<< Home